ഇർഷാദ് കമിൽ – എവിടെയാണു നീ..എവിടെയാണ് ഞാൻ…

fabio-selvatici-obscure-series
എവിടെയാണു നീ..
എവിടെയാണ് ഞാൻ…..

അല്ലയോ മൗലാ,
നിന്റെ ദയ എന്നോടു കാണിക്കൂ….
എണ്ണുവാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ദുഃഖങ്ങൾ
എന്നെ മൂടിയിരിക്കുന്നു..
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു,
നീ എന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അകറ്റുമെന്നു.
ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരുവനിലേക്ക്,
എന്നിലേക്ക് നീ കേൾക്കണേ,
എനിക്ക് വേറെയാരുമില്ല…

എന്തൊരു ഭയാനകമായ
വഴിയാണ് എന്റെ മുന്നിലുള്ളത്,
എന്തിനാണ് ദുർബലനായ
എന്നിൽ നിന്ന് നീ തിരിഞ്ഞുകളഞ്ഞത്,
ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നു കേഴുന്നു..
ദയവായി നിന്റെ
കരുണയുടെ കൈ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചാലും…
എന്നിലേക്ക് ശ്രദ്ദിക്കൂ…
എനിക്ക് വേറെയാരുമില്ല…

നീ പാവങ്ങളോട്
കരുണയുള്ളവനാണ്, ബലഹീനരുടെ ശക്തിയാണ്..
എന്നിലേക്ക് ശ്രദ്ദിക്കൂ…
എനിക്ക് വേറെയാരുമില്ല…
ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ
നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്…
നീയാണ് എനിക്ക് തുണ…
പറയൂ, ഞാൻ എവിടെയാണ്…

ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു…
എന്റെ ശ്വാസം പകുതി നിലച്ചുപോയിരിക്കുന്നു…
എന്നോട് കരുണ കാണിക്കൂ മൗലാ….

എവിടെയാണ് ഞാൻ..

ഇരുട്ട് എന്നിൽ മൂടപ്പെടുന്നു..
എല്ലാ പ്രകാശങ്ങളും കെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു….
എന്റെ ശരീരം തകരുന്നു..
ഹൃദയം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു….
ഭാഗ്യത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു..
പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു കിരണമെങ്കിലും കാണിക്കൂ,
ഇവിടെയെല്ലാം ശൂന്യതയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു..

ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു…
ദയവായി നിന്റെ കരുണയുടെ
കൈ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചാലും…
എന്നെ ഓർക്കണേ നാഥാ, അതോ
എന്നെ പൂർണമായും കൈവിട്ടോ  മൗലാ നീ…

എവിടെയാണു നീ……
എവിടെയാണ് ഞാൻ………………


Irshad Kamil is an Indian Hindi/Urdu poet and lyricist.


Song: TU KUJA
Singer: SUNIDHI CHAUHAN
Music: A.R. RAHMAN
Lyrics: IRSHAD KAMIL

 

Advertisements

THE GREATER COMMON GOOD(ARTICLE) – ARUNDHATI ROY

THE GREATER COMMON GOOD ( Article about Narmada Protests )

“If you are to suffer, you should suffer in the interest of the country.” – Jawaharlal Nehru, speaking to villagers who were to be displaced by the Hirakud Dam, 1948.

I stood on a hill and laughed out loud.

I had crossed the Narmada by boat from Jalsindhi and climbed the headland on the opposite bank from where I could see, ranged across the crowns of low, bald hills, the tribal hamlets of Sikka, Surung, Neemgavan and Domkhedi. I could see their airy, fragile, homes. I could see their fields and the forests behind them. I could see little children with littler goats scuttling across the landscape like motorised peanuts. I knew I was looking at a civilisation older than Hinduism, slated – sanctioned (by the highest court in the land) – to be drowned this monsoon when the waters of the Sardar Sarovar reservoir will rise to submerge it.

Why did I laugh?

Because I suddenly remembered the tender concern with which the Supreme Court judges in Delhi (before vacating the legal stay on further construction of the Sardar Sarovar Dam) had enquired whether tribal children in the resettlement colonies would have children’s parks to play in. The lawyers representing the Government had hastened to assure them that indeed they would, and, what’s more, that there were seesaws and slides and swings in every park. I looked up at the endless sky and down at the river rushing past and for a brief, brief moment the absurdity of it all reversed my rage and I laughed. I meant no disrespect.

Homes at Manibeli submerged in the backwaters of the Sardar Sarovar Dam during the rains of 1993Let me say at the outset that I’m not a city-basher. I’ve done my time in a village. I’ve had first-hand experience of the isolation, the inequity and the potential savagery of it. I’m not an anti-development junkie, nor a proselytiser for the eternal upholding of custom and tradition. What I am, however, is curious. Curiosity took me to the Narmada Valley. Instinct told me that this was the big one. The one in which the battle-lines were clearly drawn, the warring armies massed along them. The one in which it would be possible to wade through the congealed morass of hope, anger, information, disinformation, political artifice, engineering ambition, disingenuous socialism, radical activism, bureaucratic subterfuge, misinformed emotionalism and, of course, the pervasive, invariably dubious, politics of International Aid.

Instinct led me to set aside Joyce and Nabokov, to postpone reading Don DeLillo’s big book and substitute it with reports on drainage and irrigation, with journals and books and documentary films about dams and why they’re built and what they do.

My first tentative questions revealed that few people know what is really going on in the Narmada Valley. Those who know, know a lot. Most know nothing at all. And yet, almost everyone has a passionate opinion. Nobody’s neutral. I realised very quickly that I was straying into mined territory.

In India over the last ten years the fight against the Sardar Sarovar Dam has come to represent far more than the fight for one river. This has been its strength as well as its weakness. Some years ago, it became a debate that captured the popular imagination. That’s what raised the stakes and changed the complexion of the battle. From being a fight over the fate of a river valley it began to raise doubts about an entire political system. What is at issue now is the very nature of our democracy. Who owns this land? Who owns its rivers? Its forests? Its fish? These are huge questions. They are being taken hugely seriously by the State. They are being answered in one voice by every institution at its command – the army, the police, the bureaucracy, the courts. And not just answered, but answered unambiguously, in bitter, brutal ways.

For the people of the valley, the fact that the stakes were raised to this degree has meant that their most effective weapon – specific facts about specific issues in this specific valley – has been blunted by the debate on the big issues. The basic premise of the argument has been inflated until it has burst into bits that have, over time, bobbed away. Occasionally a disconnected piece of the puzzle floats by – an emotionally charged account of the Government’s callous treatment of displaced people; an outburst at how the Narmada Bachao Andolan (NBA), ‘a handful of activists’, is holding the nation to ransom; a legal correspondent reporting on the progress of the NBA’s writ petition in the Supreme Court.

Though there has been a fair amount of writing on the subject, most of it is for a ‘special interest’ readership. News reports tend to be about isolated aspects of the project. Government documents are classified as ‘Secret’. I think it’s fair to say that public perception of the issue is pretty crude and is divided crudely, into two categories:

On the one hand, it is seen as a war between modern, rational, progressive forces of ‘Development’ versus a sort of neo-Luddite impulse – an irrational, emotional ‘Anti-Development’ resistance, fuelled by an arcadian, pre-industrial dream.

On the other, as a Nehru vs Gandhi contest. This lifts the whole sorry business out of the bog of deceit, lies, false promises and increasingly successful propaganda (which is what it’s really about) and confers on it a false legitimacy. It makes out that both sides have the Greater Good of the Nation in mind – but merely disagree about the means by which to achieve it.

Both interpretations put a tired spin on the dispute. Both stir up emotions that cloud the particular facts of this particular story. Both are indications of how urgently we need new heroes, new kinds of heroes, and how we’ve overused our old ones (like we overbowl our bowlers).

The Nehru vs Gandhi argument pushes this very contemporary issue back into an old bottle. Nehru and Gandhi were generous men. Their paradigms for development are based on assumptions of inherent morality. Nehru’s on the paternal, protective morality of the Soviet-style Centralised State. Gandhi’s on the nurturing, maternal morality of romanticised village Republics. Both would work perfectly, if only we were better human beings. If only we all wore khadi and suppressed our base urges – sex, shopping, dodging spinning lessons and being unkind to the less fortunate. Fifty years down the line, it’s safe to say that we haven’t made the grade. We haven’t even come close. We need an updated insurance plan against our own basic natures.

It’s possible that as a nation we’ve exhausted our quota of heroes for this century, but while we wait for shiny new ones to come along, we have to limit the damage. We have to support our small heroes. (Of these we have many. Many.) We have to fight specific wars in specific ways. Who knows, perhaps that’s what the twenty-first century has in store for us. The dismantling of the Big. Big bombs, big dams, big ideologies, big contradictions, big countries, big wars, big heroes, big mistakes. Perhaps it will be the Century of the Small. Perhaps right now, this very minute, there’s a small god up in heaven readying herself for us. Could it be? Could it possibly be? It sounds finger-licking good to me.

I was drawn to the valley because I sensed that the fight for the Narmada had entered a newer, sadder phase. I went because writers are drawn to stories the way vultures are drawn to kills. My motive was not compassion. It was sheer greed. I was right. I found a story there.

And what a story it is.

“People say that the Sardar Sarovar Dam is an expensive project. But it is bringing drinking water to millions. This is our lifeline. Can you put a price on this? Does the air we breathe have a price? We will live. We will drink. We will bring glory to the state of Gujarat.”

– Urmilaben Patel, wife of Gujarat Chief Minister Chimanbhai Patel, speaking at a public rally in Delhi in 1993.

“We will request you to move from your houses after the dam comes up. If you move it will be good. Otherwise we shall release the waters and drown you all.”

– Morarji Desai, speaking at a public meeting in the submergence zone of the Pong Dam in 1961.

“Why didn’t they just poison us? Then we wouldn’t have to live in this shit-hole and the Government could have survived alone with its precious dam all to itself.”

– Ram Bai, whose village was submerged when the Bargi Dam was built on the Narmada. She now lives in a slum in Jabalpur.

In the fifty years since Independence, after Nehru’s famous “Dams are the Temples of Modern India” speech (one that he grew to regret in his own lifetime), his footsoldiers threw themselves into the business of building dams with unnatural fervour. Dam-building grew to be equated with Nation-building. Their enthusiasm alone should have been reason enough to make one suspicious. Not only did they build new dams and new irrigation systems, they took control of small, traditional systems that had been managed by village communities for thousands of years, and allowed them to atrophy. To compensate the loss, the Government built more and more dams. Big ones, little ones, tall ones, short ones. The result of its exertions is that India now boasts of being the world’s third largest dam builder. According to the Central Water Commission, we have three thousand six hundred dams that qualify as Big Dams, three thousand three hundred of them built after Independence. One thousand more are under construction. Yet one-fifth of our population – 200 million people – does not have safe drinking water and two-thirds – 600 million – lack basic sanitation.

Big Dams started well, but have ended badly. There was a time when everybody loved them, everybody had them – the Communists, Capitalists, Christians, Muslims, Hindus, Buddhists. There was a time when Big Dams moved men to poetry. Not any longer. All over the world there is a movement growing against Big Dams. In the First World they’re being de-commissioned, blown up. The fact that they do more harm than good is no longer just conjecture. Big Dams are obsolete. They’re uncool. They’re undemocratic. They’re a Government’s way of accumulating authority (deciding who will get how much water and who will grow what where). They’re a guaranteed way of taking a farmer’s wisdom away from him. They’re a brazen means of taking water, land and irrigation away from the poor and gifting it to the rich. Their reservoirs displace huge populations of people, leaving them homeless and destitute. Ecologically, they’re in the doghouse. They lay the earth to waste. They cause floods, water-logging, salinity, they spread disease. There is mounting evidence that links Big Dams to earthquakes.

Big Dams haven’t really lived up to their role as the monuments of Modern Civilisation, emblems of Man’s ascendancy over Nature. Monuments are supposed to be timeless, but dams have an all-too-finite lifetime. They last only as long as it takes Nature to fill them with silt. It’s common knowledge now that Big Dams do the opposite of what their Publicity People say they do – the Local Pain for National Gain myth has been blown wide open.

For all these reasons, the dam-building industry in the First World is in trouble and out of work. So it’s exported to the Third World in the name of Development Aid, along with their other waste like old weapons, superannuated aircraft carriers and banned pesticides.

On the one hand, the Indian Government, every Indian Government, rails self-righteously against the First World, and on the other, actually pays to receive their gift-wrapped garbage. Aid is just another praetorian business enterprise. Like Colonialism was. It has destroyed most of Africa. Bangladesh is reeling from its ministrations. We know all this, in numbing detail. Yet in India our leaders welcome it with slavish smiles (and make nuclear bombs to shore up their flagging self-esteem).

Over the last fifty years India has spent Rs.80,000 crores on the irrigation sector alone. Yet there are more drought-prone areas and more flood-prone areas today than there were in 1947. Despite the disturbing evidence of irrigation disasters, dam-induced floods and rapid disenchantment with the Green Revolution (declining yields, degraded land), the government has not commissioned a post-project evaluation of a single one of its 3,600 dams to gauge whether or not it has achieved what it set out to achieve, whether or not the (always phenomenal) costs were justified, or even what the costs actually were.

The Government of India has detailed figures for how many million tonnes of foodgrain or edible oils the country produces and how much more we produce now than we did in 1947. It can tell you how much bauxite is mined in a year or what the total surface area of the National Highways adds up to. It’s possible to access minute-to-minute information about the stock exchange or the value of the rupee in the world market. We know how many cricket matches we’ve lost on a Friday in Sharjah. It’s not hard to find out how many graduates India produced, or how many men had vasectomies in any given year. But the Government of India does not have a figure for the number of people that have been displaced by dams or sacrificed in other ways at the altars of ‘National Progress’. Isn’t this astounding? How can you measure Progress if you don’t know what it costs and who paid for it? How can the ‘market’ put a price on things – food, clothes, electricity, running water – when it doesn’t take into account the real cost of production?

According to a detailed study of 54 Large Dams done by the Indian Institute of Public Administration, the average number of people displaced by a Large Dam is 44,182. Admittedly, 54 dams out of 3,300 is not a big enough sample. But since it’s all we have, let’s try and do some rough arithmetic. A first draft. To err on the side of caution, let’s halve the number of people. Or, let’s err on the side of abundant caution and take an average of just 10,000 people per Large Dam. It’s an improbably low figure, I know, but …never mind. Whip out your calculators. 3,300 x 10,000 =

33 million. That’s what it works out to. Thirty-three million people. Displaced by big dams alone in the last fifty years What about those that have been displaced by the thousands of other Development Projects? At a private lecture, N.C. Saxena, Secretary to the Planning Commission, said he thought the number was in the region of 50 million (of which 40 million were displaced by dams). We daren’t say so, because it isn’t official. It isn’t official because we daren’t say so. You have to murmur it for fear of being accused of hyperbole. You have to whisper it to yourself, because it really does sound unbelievable. It can’t be, I’ve been telling myself. I must have got the zeroes muddled. It can’t be true. I barely have the courage to say it aloud. To run the risk of sounding like a ‘sixties hippie dropping acid (“It’s the System, man!”), or a paranoid schizophrenic with a persecution complex. But it is the System, man. What else can it be?

Fifty million people.

Go on, Government, quibble. Bargain. Beat it down. Say something.

I feel like someone who’s just stumbled on a mass grave.

Fifty million is more than the population of Gujarat. Almost three times the population of Australia. More than three times the number of refugees that Partition created in India. Ten times the number of Palestinian refugees. The Western world today is convulsed over the future of one million people who have fled from Kosovo.

A huge percentage of the displaced are tribal people (57.6 per cent in the case of the Sardar Sarovar Dam). Include Dalits and the figure becomes obscene. According to the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes, it’s about 60 per cent. If you consider that tribal people account for only eight per cent, and Dalits fifteen per cent, of India’s population, it opens up a whole other dimension to the story. The ethnic ‘otherness’ of their victims takes some of the pressure off the Nation Builders. It’s like having an expense account. Someone else pays the bills. People from another country. Another world. India’s poorest people are subsidising the lifestyles of her richest.

Did I hear someone say something about the world’s biggest democracy?

What has happened to all these millions of people? Where are they now? How do they earn a living? Nobody really knows. (Last month’s papers had an account of how tribal people displaced by the Nagarjunasagar Dam Project are selling their babies to foreign adoption agencies. The Government intervened and put the babies in two public hospitals where six babies died of neglect.) When it comes to Rehabilitation, the Government’s priorities are clear. India does not have a National Rehabilitation Policy. According to the Land Acquisition Act of 1894 (amended in 1984), the Government is not legally bound to provide a displaced person anything but a cash compensation. Imagine that. A cash compensation, to be paid by an Indian government official to an illiterate tribal man (the women get nothing) in a land where even the postman demands a tip for a delivery! Most tribal people have no formal title to their land and therefore cannot claim compensation anyway. Most tribal people, or let’s say most small farmers, have as much use for money as a Supreme Court judge has for a bag of fertilizer.

The millions of displaced people don’t exist anymore. When history is written they won’t be in it. Not even as statistics. Some of them have subsequently been displaced three and four times – a dam, an artillery proof range, another dam, a uranium mine, a power project. Once they start rolling, there’s no resting place. The great majority is eventually absorbed into slums on the periphery of our great cities, where it coalesces into an immense pool of cheap construction labour (that builds more projects that displace more people). True, they’re not being annihilated or taken to gas chambers, but I can warrant that the quality of their accommodation is worse than in any concentration camp of the Third Reich. They’re not captive, but they re-define the meaning of liberty.

And still the nightmare doesn’t end. They continue to be uprooted even from their hellish hovels by government bulldozers that fan out on clean-up missions whenever elections are comfortingly far away and the urban rich get twitchy about hygiene. In cities like Delhi, they run the risk of being shot by the police for shitting in public places – like three slum-dwellers were, not more than two years ago.

In the French Canadian wars of the 1770s, Lord Amherst exterminated most of Canada’s Native Indians by offering them blankets infested with the small-pox virus. Two centuries on, we of the Real India have found less obvious ways of achieving similar ends.

The millions of displaced people in India are nothing but refugees of an unacknowledged war. And we, like the citizens of White America and French Canada and Hitler’s Germany, are condoning it by looking away. Why? Because we’re told that it’s being done for the sake of the Greater Common Good. That it’s being done in the name of Progress, in the name of National Interest (which, of course, is paramount). Therefore gladly, unquestioningly, almost gratefully, we believe what we’re told. We believe that it benefits us to believe.

Allow me to shake your faith. Put your hand in mine and let me lead you through the maze. Do this, because it’s important that you understand. If you find reason to disagree, by all means take the other side. But please don’t ignore it, don’t look away.

It isn’t an easy tale to tell. It’s full of numbers and explanations. Numbers used to make my eyes glaze over. Not any more. Not since I began to follow the direction in which they point.

Trust me. There’s a story here.

It’s true that India has progressed. It’s true that in 1947, when Colonialism formally ended, India was food-deficit. In 1950 we produced 51 million tonnes of foodgrain. Today we produce close to 200 million tonnes.

It’s true that in 1995 the state granaries were overflowing with 30 million tonnes of unsold grain. It’s also true that at the same time, 40 per cent of India’s population – more than 350 million people – were living below the poverty line. That’s more than the country’s population in 1947.

Indians are too poor to buy the food their country produces. Indians are being forced to grow the kinds of food they can’t afford to eat themselves. Look at what happened in Kalahandi District in Western Orissa, best known for its starvation deaths. In the drought of ’96, people died of starvation (16 according to the Government, over a 100 according to the press). Yet that same year rice production in Kalahandi was higher than the national average! Rice was exported from Kalahandi District to the Centre.

Certainly India has progressed but most of its people haven’t.

Our leaders say that we must have nuclear missiles to protect us from the threat of China and Pakistan. But who will protect us from ourselves?

What kind of country is this? Who owns it? Who runs it? What’s going on?

It’s time to spill a few State Secrets. To puncture the myth about the inefficient, bumbling, corrupt, but ultimately genial, essentially democratic, Indian State. Carelessness cannot account for fifty million disappeared people. Nor can Karma. Let’s not delude ourselves. There is method here, precise, relentless and one hundred per cent man-made.

The Indian State is not a State that has failed. It is a State that has succeeded impressively in what it set out to do. It has been ruthlessly efficient in the way it has appropriated India’s resources – its land, its water, its forests, its fish, its meat, its eggs, its air – and re-distributed it to a favoured few (in return, no doubt, for a few favours). It is superbly accomplished in the art of protecting its cadres of paid-up elite. Consummate in its methods of pulverising those who inconvenience its intentions. But its finest feat of all is the way it achieves all this and emerges smelling nice. The way it manages to keep its secrets, to contain information that vitally concerns the daily lives of one billion people, in government files, accessible only to the keepers of the flame – Ministers, bureaucrats, state engineers, defence strategists. Of course, we make it easy for them, we, its beneficiaries. We take care not to dig too deep. We don’t really want to know the grisly details.

Thanks to us, Independence came (and went), elections come and go, but there has been no shuffling of the deck. On the contrary, the old order has been consecrated, the rift fortified. We, the Rulers, won’t pause to look up from our heaving table. We don’t seem to know that the resources we’re feasting on are finite and rapidly depleting. There’s cash in the bank, but soon there’ll be nothing left to buy with it. The food’s running out in the kitchen. And the servants haven’t eaten yet. Actually, the servants stopped eating a long time ago.

India lives in her villages, we’re told, in every other sanctimonious public speech. That’s bullshit. It’s just another fig leaf from the Government’s bulging wardrobe. India doesn’t live in her villages. India dies in her villages. India gets kicked around in her villages. India lives in her cities. India’s villages live only to serve her cities. Her villagers are her citizens’ vassals and for that reason must be controlled and kept alive, but only just.

This impression we have of an overstretched State, struggling to cope with the sheer weight and scale of its problems, is a dangerous one. The fact is that it’s creating the problem. It’s a giant poverty-producing machine, masterful in its methods of pitting the poor against the very poor, of flinging crumbs to the wretched, so that they dissipate their energies fighting each other, while peace (and advertising) reigns in the Master’s Lodgings.

Until this process is recognised for what it is, until it is addressed and attacked, elections – however fiercely they’re contested – will continue to be mock battles that serve only to further entrench unspeakable inequity. Democracy (our version of it) will continue to be the benevolent mask behind which a pestilence flourishes unchallenged. On a scale that will make old wars and past misfortunes look like controlled laboratory experiments. Already fifty million people have been fed into the Development Mill and have emerged as air-conditioners and popcorn and rayon suits – subsidised air-conditioners and popcorn and rayon suits (if we must have these nice things, and they are nice, at least we should be made to pay for them).

There’s a hole in the flag that needs mending.

It’s a sad thing to have to say, but as long as we have faith – we have no hope. To hope, we have to break the faith. We have to fight specific wars in specific ways and we have to fight to win.

Listen then, to the story of the Narmada Valley. Understand it. And, if you wish, enlist. Who knows, it may lead to magic.

The Narmada wells up on the plateau of Amarkantak in the Shahdol district of Madhya Pradesh, then winds its way through 1,300 kilometres of beautiful broad-leaved forest and perhaps the most fertile agricultural land in India. Twenty-five million people live in the river valley, linked to the ecosystem and to each other by an ancient, intricate web of interdependence (and, no doubt, exploitation). Though the Narmada has been targeted for “water resource development” for more than fifty years now, the reason it has, until recently, evaded being captured and dismembered is because it flows through three states – Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat. (Ninety per cent of the river flows through Madhya Pradesh; it merely skirts the northern border of Maharashtra, then flows through Gujarat for about 180 km before emptying into the Arabian sea at Bharuch.)

As early as 1946, plans had been afoot to dam the river at Gora in Gujarat. In 1961, Nehru laid the foundation stone for a 49.8-metre-high dam – the midget progenitor of the Sardar Sarovar. Around the same time, the Survey of India drew up new, modernised topographical maps of the river basin. The dam planners in Gujarat studied the new maps and decided that it would be more profitable to build a much bigger dam. But this meant hammering out an agreement first with neighbouring states.

The three states bickered and balked but failed to agree on a water-sharing formula. Eventually, in 1969, the Central Government set up the Narmada Water Disputes Tribunal. It took the Tribunal ten years to announce its Award. The people whose lives were going to be devastated were neither informed nor consulted nor heard.

To apportion shares in the waters, the first, most basic thing the Tribunal had to do was to find out how much water there was in the river. Usually this can only be estimated accurately if there is at least forty years of recorded data on the volume of actual flow in the river. Since this was not available, they decided to extrapolate from rainfall data. They arrived at a figure of 27.22 MAF (million acre feet). This figure is the statistical bedrock of the Narmada Valley Projects. We are still living with its legacy. It more or less determines the overall design of the Projects – the height, location and number of dams. By inference, it determines the cost of the Projects, how much area will be submerged, how many people will be displaced and what the benefits will be. In 1992 actual observed flow data for the Narmada which was now available for 44 years (1948 -1992) showed that the yield from the river was only 22.69 MAF – eighteen per cent less! The Central Water Commission admits that there is less water in the Narmada than had previously been assumed. The Government of India says: It may be noted that clause II (of the Decision of the Tribunal) relating to determination of dependable flow as 28 MAF is non-reviewable.(!)

In other words, the Narmada is legally bound by human decree to produce as much water as the Government of India commands it to produce.

Its proponents boast that the Narmada Valley Project is the most ambitious river valley project ever conceived in human history. They plan to build 3,200 dams that will reconstitute the Narmada and her 41 tributaries into a series of step reservoirs – an immense staircase of amenable water. Of these, 30 will be major dams, 135 medium and the rest small. Two of the major dams will be multi-purpose mega dams. The Sardar Sarovar in Gujarat and the Narmada Sagar in Madhya Pradesh will, between them, hold more water than any other reservoir on the Indian sub-continent.

Whichever way you look at it, the Narmada Valley Development Project is Big. It will alter the ecology of the entire river basin of one of India’s biggest rivers. For better or for worse, it will affect the lives of twenty-five million people who live in the valley. Yet, even before the Ministry of Environment cleared the project, the World Bank offered to finance the lynch-pin of the project – the Sardar Sarovar Dam (whose reservoir displaces people in Madhya Pradesh and Maharashtra, but whose benefits go to Gujarat). The Bank was ready with its cheque-book before any costs were computed, before any studies had been done, before anybody had any idea of what the human cost or the environmental impact of the dam would be!

The 450-million-dollar loan for the Sardar Sarovar Projects was sanctioned and in place in 1985. Ministry of Environment clearance for the project came only in 1987! Talk about enthusiasm. It fairly borders on evangelism. Can anybody care so much?

Why were they so keen?

Between 1947 and 1994 the Bank received 6,000 applications for loans from around the world. They didn’t turn down a single one. Not a single one. Terms like ‘Moving money’ and ‘Meeting loan targets’ suddenly begin to make sense.

Today, India is in a situation where it pays back more money to the Bank in interest and repayments of principal than it receives from it. We are forced to incur new debts in order to be able to repay our old ones. According to the World Bank Annual Report, last year (1998), after the arithmetic, India paid the Bank 478 million dollars more than it received. Over the last five years (’93 to ’98) India paid the Bank 1.475 billion dollars more than it received. The relationship between us is exactly like the relationship between a landless labourer steeped in debt and the local Bania – it is an affectionate relationship, the poor man loves his Bania because he’s always there when he’s needed. It’s not for nothing that we call the world a Global Village. The only difference between the landless labourer and the Government of India is that one uses the money to survive. The other just funnels it into the private coffers of its officers and agents, pushing the country into an economic bondage that it may never overcome.

The international Dam Industry is worth 20 billion dollars a year. If you follow the trails of big dams the world over, wherever you go – China, Japan, Malaysia, Thailand, Brazil, Guatemala – you’ll rub up against the same story, encounter the same actors: the Iron Triangle (dam-jargon for the nexus between politicians, bureaucrats and dam construction companies), the racketeers who call themselves International Environmental Consultants (who are usually directly employed by or subsidiaries of dam-builders), and, more often than not, the friendly, neighbourhood World Bank. You’ll grow to recognise the same inflated rhetoric, the same noble ‘Peoples’ Dam’ slogans, the same swift, brutal repression that follows the first sign of civil insubordination. (Of late, especially after its experience in the Narmada Valley, The Bank is more cautious about choosing the countries in which it finances projects that involve mass displacement. At present, China is their Most Favoured client. It’s the great irony of our times – American citizens protest the massacre in Tiananmen Square, but the Bank will use their money to fund the Three Gorges Dam in China which is going to displace 1.3 million people.)

It’s a skilful circus and the acrobats know each other well. Occasionally they’ll swap parts – a bureaucrat will join The Bank, a Banker will surface as a Project Consultant. At the end of play, a huge percentage of what’s called ‘Development Aid’ is re-channelled back to the countries it came from, masquerading as equipment cost or consultants’ fees or salaries to the agencies’ own staff. Often ‘Aid’ is openly ‘tied’. (As in the case of the Japanese loan for the Sardar Sarovar Dam, tied to a contract for purchasing turbines from Sumitomo Corporation.) Sometimes the connections are more sleazy. In 1993 Britain financed the Pergau Dam in Malaysia with a subsidised loan of 234 million pounds, despite an Overseas Development Administration report that said that the dam would be a ‘bad buy’ for Malaysia. It later emerged that the loan was offered to ‘encourage’ Malaysia to sign a 1.3-billion-pound contract to buy British Arms.

In 1994, U.K. consultants earned 2.5 billion dollars on overseas contracts. The second biggest sector of the market after Project Management was writing what are called EIAs (Environmental Impact Assessments). In the Development racket, the rules are pretty simple. If you get invited by a Government to write an EIA for a big dam project and you point out a problem (say, for instance, you quibble about the amount of water available in a river, or, God forbid, you suggest that perhaps the human costs are too high), then you’re history. You’re an OOWC. An Out Of Work Consultant. And Oops! There goes your Range Rover. There goes your holiday in Tuscany. There goes your children’s private boarding school. There’s good money in poverty. Plus Perks.

In keeping with Big Dam tradition, concurrent with the construction of the 138.68-metre-high Sardar Sarovar Dam began the elaborate Government pantomime of conducting studies to estimate the actual project costs and the impact it would have on people and the environment. The World Bank participated whole-heartedly in the charade – occasionally they knitted their brows and raised feeble requests for more information on issues like the resettlement and rehabilitation of what they call PAPs – Project Affected Persons. (They help, these acronyms, they manage to mutate muscle and blood into cold statistics. PAPs soon cease to be people.)

The merest crumbs of information satisfied The Bank and they proceeded with the project. The implicit, unwritten but fairly obvious understanding between the concerned agencies was that whatever the costs – economic, environmental or human – the project would go ahead. They would justify it as they went along. They knew full well that eventually, in a courtroom or to a committee, no argument works as well as a Fait Accompli. (Mi’ lord, the country is losing two crores a day due to the delay.) The Government refers to the Sardar Sarovar Projects as the ‘Most Studied Project in India’, yet the game goes something like this:

When the Tribunal first announced its Award, and the Gujarat Government announced its plan of how it was going to use its share of water, there was no mention of drinking water for villages in Kutch and Saurashtra, the arid areas of Gujarat. When the project ran into political trouble, the Government suddenly discovered the emotive power of Thirst. Suddenly, quenching the thirst of parched throats in Kutch and Saurashtra became the whole point of the Sardar Sarovar Projects. (Never mind that water from two rivers – the Sabarmati and the Mahi, both of which are miles closer to Kutch and Saurashtra than the Narmada, have been dammed and diverted to Ahmedabad, Mehsana and Kheda. Neither Kutch nor Saurashtra has seen a drop of it.) Officially the number of people who will be provided drinking water by the Sardar Sarovar Canal fluctuates from 28 million (1983) to 32.5 million (1989) – nice touch, the decimal point! – to 40 million (1992) and down to 25 million (1993).

The number of villages that would receive drinking water was zero in 1979, 4,719 in the early eighties, 7,234 in 1990 and 8,215 in 1991. When challenged, the Government admitted that these figures for 1991 included 236 uninhabited villages!

Every aspect of the project is approached in this almost cavalier manner, as if it’s a family board game. Even when it concerns the lives and futures of vast numbers of people.

In 1979 the number of families that would be displaced by the Sardar Sarovar reservoir was estimated to be a little over 6,000. In 1987 it grew to 12,000. In 1991 it surged to 27,000. In 1992 the Government declared that 40,000 families would be affected. Today, it hovers between 40,000 and 41,500. (Of course, even this is an absurd figure, because the reservoir isn’t the only thing that displaces people. According to the NBA the actual figure is 85,000 families – about half a million people.)

The estimated cost of the project bounced up from Rs.6,000 crores to Rs.20,000 crores (officially). The NBA says that it will cost Rs.40,000 crores. (Half the entire irrigation budget of the whole country over the last fifty years.)

The Government claims the Sardar Sarovar Projects will produce 1450 Mega Watts of power. The thing about multi-purpose dams like the Sardar Sarovar is that their ‘purposes’ (irrigation, power production and flood-control) conflict with each other. Irrigation uses up the water you need to produce power. Flood control requires you to keep the reservoir empty during the monsoon months to deal with an anticipated surfeit of water. And if there’s no surfeit, you’re left with an empty dam. And this defeats the purpose of irrigation, which is to store the monsoon water. It’s like the riddle of trying to ford a river with a fox, a chicken and a bag of grain. The result of these mutually conflicting aims, studies say, is that when the Sardar Sarovar Projects are completed, and the scheme is fully functional, it will end up producing only 3 per cent of the power that its planners say it will. 50 Mega Watts.

In an old war, everybody has an axe to grind. So how do you pick your way through these claims and counter-claims? How do you decide whose estimate is more reliable? One way is to take a look at the track record of Indian Dams.

The Bargi Dam near Jabalpur was the first dam on the Narmada to be completed (1990). It cost ten times more than was budgeted and submerged three times more land than the engineers said it would. About 70,000 people from 101 villages were supposed to be displaced, but when they filled the reservoir (without warning anybody), 162 villages were submerged. Some of the resettlement sites built by the Government were submerged as well. People were flushed out like rats from the land they had lived on for centuries. They salvaged what they could, and watched their houses being washed away. 114,000 people were displaced. There was no rehabilitation policy. Some were given meagre cash compensations. Many got absolutely nothing. A few were moved to government rehabilitation sites. The site at Gorakhpur is, according to Government publicity, an ‘ideal village’. Between 1990 and 1992, five people died of starvation there. The rest either returned to live illegally in the forests near the reservoir, or moved to slums in Jabalpur. The Bargi Dam irrigates only as much land as it submerged in the first place – and only 5 per cent of the area that its planners claimed it would irrigate. Even that is water-logged.

Time and again, it’s the same story – the Andhra Pradesh Irrigation II scheme claimed it would displace 63,000 people. When completed, it displaced 150,000 people. The Gujarat Medium Irrigation II scheme displaced 140,000 people instead of 63,600. The revised estimate of the number of people to be displaced by the Upper Krishna irrigation project in Karnataka is 240,000 against its initial claims of displacing only 20,000.

These are World Bank figures. Not the NBA’s. Imagine what this does to our conservative estimate of thirty-three million.

Construction work on the Sardar Sarovar Dam site, which had continued sporadically since 1961, began in earnest in 1988. At the time, nobody, not the Government, nor the World Bank were aware that a woman called Medha Patkar had been wandering through the villages slated to be submerged, asking people whether they had any idea of the plans the Government had in store for them. When she arrived in the valley all those years ago, opposing the construction of the dam was the furthest thing from her mind. Her chief concern was that displaced villagers should be resettled in an equitable, humane way. It gradually became clear to her that the Government’s intentions towards them were far from honourable. By 1986 word had spread and each state had a peoples’ organisation that questioned the promises about resettlement and rehabilitation that were being bandied about by Government officials. It was only some years later that the full extent of the horror – the impact that the dams would have, both on the people who were to be displaced and the people who were supposed to benefit – began to surface. The Narmada Valley Development Project came to be known as India’s Greatest Planned Environmental Disaster. The various peoples’ organisations massed into a single organisation and the Narmada Bachao Andolan – the extraordinary NBA – was born.

In 1988 the NBA formally called for all work on the Narmada Valley Development Projects to be stopped. People declared that they would drown if they had to, but would not move from their homes. Within two years, the struggle had burgeoned and had support from other resistance movements. In September 1989, some 50,000 people gathered in the Valley at Harsud from all over India to pledge to fight Destructive Development. The dam site and its adjacent areas, already under the Indian Official Secrets Act, was clamped under Section 144 which prohibits the gathering of groups of more than five people. The whole area was turned into a police camp. Despite the barricades, one year later, on the 28th of September 1990, thousands of villagers made their way on foot and by boat to a little town called Badwani, in Madhya Pradesh, to reiterate their pledge to drown rather than agree to move from their homes. News of the people’s opposition to the Projects spread to other countries. The Japanese arm of Friends of the Earth mounted a campaign in Japan that succeeded in getting the Government of Japan to withdraw its 27-billion-yen loan to finance the Sardar Sarovar Projects. (The contract for the turbines still holds.) Once the Japanese withdrew, international pressure from various Environmental Activist groups who supported the struggle began to mount on the World Bank.

This, of course, led to an escalation of repression in the valley. Government policy, described by a particularly articulate Minister, was to ‘flood the valley with khakhi’.

On Christmas Day in 1990, some 6,000 men and women walked over a hundred kilometres, carrying their provisions and their bedding, accompanying a seven-member sacrificial squad who had resolved to lay down their lives for the river. They were stopped at Ferkuwa on the Gujarat border by battalions of armed police and crowds of people from the city of Baroda, many of whom were hired, some of whom perhaps genuinely believed that the Sardar Sarovar was ‘Gujarat’s lifeline’. It was an interesting confrontation. Middle Class Urban India versus a Rural, predominantly Tribal Army. The marching people demanded they be allowed to cross the border and walk to the dam site. The police refused them passage. To stress their commitment to non-violence, each villager had his or her hands bound together. One by one, they defied the battalions of police. They were beaten, arrested and dragged into waiting trucks in which they were driven off and dumped some miles away, in the wilderness. They just walked back and began all over again.

The confrontation continued for almost two weeks. Finally, on the 7th of January 1991, the seven members of the sacrificial squad announced that they were going on an indefinite hunger strike. Tension rose to dangerous levels. The Indian and International Press, TV camera crews and documentary film-makers, were present in force. Reports appeared in the papers almost every day. Environmental Activists stepped up the pressure in Washington. Eventually, acutely embarrassed by the glare of unfavourable media coverage, the World Bank announced that it would institute an Independent Review of the Sardar Sarovar Projects – unprecedented in the history of Bank Behaviour.

When the news reached the valley, it was received with distrust and uncertainty. The people had no reason to trust the World Bank. But still, it was a victory of sorts. The villagers, understandably upset by the frightening deterioration in the condition of their comrades who had not eaten for 22 days, pleaded with them to call off the fast. On the 28th of January, the fast at Ferkuwa was called off, and the brave, ragged army returned to their homes shouting “Hamara Gaon Mein Hamara Raj!” (Our Rule in Our Villages).

There has been no army quite like this one, anywhere else in the world. In other countries – China (Chairman Mao got a Big Dam for his 77th birthday), Brazil, Malaysia, Guatemala, Paraguay – every sign of revolt has been snuffed out almost before it began. Here in India, it goes on and on. Of course, the State would like to take credit for this too. It would like us to be grateful to it for not crushing the movement completely, for allowing it to exist. After all what is all this, if not a sign of a healthy functioning democracy in which the State has to intervene when its people have differences of opinion?

I suppose that’s one way of looking at it. (Is this my cue to cringe and say ‘Thankyou, thankyou, for allowing me to write the things I write?’)

We don’t need to be grateful to the State for permitting us to protest. We can thank ourselves for that. It is we who have insisted on these rights. It is we who have refused to surrender them. If we have anything to be truly proud of as a people, it is this.

The struggle in the Narmada Valley lives, despite the State.

The Indian State makes war in devious ways. Apart from its apparent benevolence, its other big weapon is its ability to wait. To roll with the punches. To wear out the opposition. The State never tires, never ages, never needs a rest. It runs an endless relay.

But fighting people tire. They fall ill, they grow old. Even the young age prematurely. For twenty years now, since the Tribunal’s award, the ragged army in the valley has lived with the fear of eviction. For twenty years, in most areas there has been no sign of ‘development’ – no roads, no schools, no wells, no medical help. For twenty years, it has borne the stigma ‘slated for submergence’ – so it’s isolated from the rest of society (no marriage proposals, no land transactions). They’re a bit like the Hibakushas in Japan (the victims and their descendants of the bombing in Hiroshima and Nagasaki). The ‘fruits of modern development’, when they finally came, brought only horror. Roads brought surveyors. Surveyors brought trucks. Trucks brought policemen. Policemen brought bullets and beatings and rape and arrest and, in one case, murder. The only genuine ‘fruit’ of modern development that reached them, reached them inadvertently – the right to raise their voices, the right to be heard. But they have fought for twenty years now. How much longer will they last?

The struggle in the valley is tiring. It’s no longer as fashionable as it used to be. The international camera crews and the radical reporters have moved (like the World Bank) to newer pastures. The documentary films have been screened and appreciated. Everybody’s sympathy is all used up. But the dam goes on. It’s getting higher and higher…

Now, more than ever before, the ragged army needs reinforcements. If we let it die, if we allow the struggle to be crushed, if we allow the people to be punished, we will lose the most precious thing we have: Our spirit, or what’s left of it.

“India will go on,” they’ll tell you, the sage philosophers who don’t want to be troubled by piddling Current Affairs. As though ‘India’ is somehow more valuable than her people.

Old Nazis probably soothe themselves in similar ways.

The war for the Narmada Valley is not just some exotic tribal war or a remote rural war or even an exclusively Indian war. It’s a war for the rivers and the mountains and the forests of the world. All sorts of warriors from all over the world, anyone who wishes to enlist, will be honoured and welcomed. Every kind of warrior will be needed. Doctors, lawyers, teachers, judges, journalists, students, sportsmen, painters, actors, singers, lovers… The borders are open, folks! Come on in.

Anyway, back to the story.

In June 1991, the World Bank appointed Bradford Morse, a former head of the United Nations Development Program, as Chairman of the Independent Review. His brief was to make a thorough assessment of the Sardar Sarovar Projects. He was guaranteed free access to all secret Bank documents relating to the Projects.

In September 1991, Bradford Morse and his team arrived in India. The NBA, convinced that this was yet another set-up, at first refused to meet them. The Gujarat Government welcomed the team with a red carpet (and a nod and a wink) as covert allies.

A year later, in June 1992, the historic Independent Review (known also as the Morse Report) was published.

It unpeels the project delicately, layer by layer, like an onion. Nothing was too big, and nothing too small for them to enquire into. They met Ministers and bureaucrats, they met NGOs working in the area, went from village to village, from resettlement site to resettlement site. They visited the good ones. The bad ones. The temporary ones, the permanent ones. They spoke to hundreds of people. They travelled extensively in the submergence area and the command area. They went to Kutch and other drought-hit areas in Gujarat. They commissioned their own studies. They examined every aspect of the project: hydrology and water management, the upstream environment, sedimentation, catchment area treatment, the downstream environment, the anticipation of likely problems in the command area – water-logging, salinity, drainage, health, the impact on wildlife.

What the Morse Report reveals, in temperate, measured tones (which I admire, but cannot achieve) is scandalous. It is the most balanced, un-biased, yet damning indictment of the relationship between the Indian State and the World Bank. Without appearing to, perhaps even without intending to, the report cuts through to the cosy core, to the space where they live together and love each other (somewhere between what they say and what they do).

The core recommendation of the 357-page Independent Review was unequivocal and wholly unexpected:

“We think the Sardar Sarovar Projects as they stand are flawed, that resettlement and rehabilitation of all those displaced by the Projects is not possible under prevailing circumstances, and that environmental impacts of the Projects have not been properly considered or adequately addressed. Moreover we believe that the Bank shares responsibility with the borrower for the situation that has developed… it seems clear that engineering and economic imperatives have driven the Projects to the exclusion of human and environmental concerns… India and the states involved… have spent a great deal of money. No one wants to see this money wasted. But we caution that it may be more wasteful to proceed without full knowledge of the human and environmental costs. We have decided that it would be irresponsible for us to patch together a series of recommendations on implementation when the flaws in the Projects are as obvious as they seem to us. As a result, we think that the wisest course would be for the Bank to step back from the Projects and consider them afresh. The failure of the bank’s incremental strategy should be acknowledged.”

Four committed, knowledgeable, truly independent men – they do a lot to make up for faith eroded by hundreds of other venal ones who are paid to do similar jobs.

The Bank, however, was still not prepared to give up. It continued to fund the project. Two months after the Independent Review, it sent out the Pamela Cox Committee which did exactly what the Morse Review had cautioned the Bank against. It suggested a sort of patchwork remedy to try and salvage the operation. In October 1992, on the recommendation of the Pamela Cox Committee, the Bank asked the Indian Government to meet some minimum, primary conditions within a period of six months. Even that much the Government couldn’t do. Finally, on the 30th of March 1993, the World Bank pulled out of the Sardar Sarovar Projects. (Actually, technically, on the 29th of March, one day before the deadline they’d been given, the Indian Government asked the World Bank to withdraw.) Details. Details.

No one has ever managed to make the World Bank step back from a project before. Least of all a rag-tag army of the poorest people in one of the world’s poorest countries. A group of people whom Lewis Preston, then President of The Bank, never managed to fit into his busy schedule when he visited India. Sacking The Bank was and is a huge moral victory for the people in the valley.

The euphoria didn’t last. The Government of Gujarat announced that it was going to raise the 200-million-dollar shortfall on its own and continue with the project. During the period of the Review, and after it was published, confrontation between people and the Authorities continued unabated in the valley – humiliation, arrests, lathi charges. Indefinite fasts terminated by temporary promises and permanent betrayals. People who had agreed to leave the valley and be resettled had begun returning to their villages from their resettlement sites. In Manibeli, a village in Maharashtra and one of the nerve-centres of the resistance, hundreds of villagers participated in a Monsoon Satyagraha. In 1993, families in Manibeli remained in their homes as the waters rose. They clung to wooden posts with their children in their arms and refused to move. Eventually policemen prised them loose and dragged them away. The NBA declared that if the Government did not agree to review the project, on the 6th of August 1993 a band of activists would drown themselves in the rising waters of the reservoir. On the 5th of August, the Union Government constituted yet another committee called the Five Member Group (FMG) to review the Sardar Sarovar Projects.

The Government of Gujarat refused them entry into Gujarat. The FMG report (a “desk report”) was submitted the following year. It tacitly endorsed the grave concerns of the Independent Review. But it made no difference. Nothing changed. This is another of the State’s tested strategies. It kills you with committees.

In February 1994, the Government of Gujarat ordered the permanent closure of the sluice gates of the dam.

In May 1994, the NBA filed a writ petition in the Supreme Court questioning the whole basis of the Sardar Sarovar Dam and seeking a stay on the construction.

That monsoon, when the water level in the reservoir rose and smashed down on the other side of the dam, 65,000 cubic metres of concrete and 35,000 cubic metres of rock were torn out of a stilling basin, leaving a 65-metre crater. The riverbed powerhouse was flooded. The damage was kept secret for months. Reports started appearing about it in the press only in January of 1995.

In early 1995, on the grounds that the rehabilitation of displaced people had not been adequate, the Supreme Court ordered work on the dam to be suspended until further notice. The height of the dam was 80 metres above Mean Sea Level.

Meanwhile, work had begun on two more dams in Madhya Pradesh: the Narmada Sagar (without which the Sardar Sarovar loses 17-30 per cent of its efficiency) and the Maheshwar Dam. The Maheshwar Dam is next in line, upstream from the Sardar Sarovar. The Government of Madhya Pradesh has signed a Power Purchase Agreement with a private company – S.Kumars – one of India’s leading textile magnates.

Tension in the Sardar Sarovar area abated temporarily and the battle moved upstream, to Maheshwar, in the fertile plains of Nimad.

The case pending in the Supreme Court led to a palpable easing of repression in the valley. Construction work had stopped on the dam, but the rehabilitation charade continued. Forests (slated for submergence) continued to be cut and carted away in trucks, forcing people who depended on them for a livelihood to move out.

Even though the dam is nowhere near its eventual, projected height, its impact on the environment and the people living along the river is already severe.

Around the dam site and the nearby villages, the number of cases of malaria has increased six-fold.

Several kilometres upstream from the Sardar Sarovar Dam, huge deposits of silt, hip-deep and over two hundred metres wide, have cut off access to the river. Women carrying water pots now have to walk miles, literally miles, to find a negotiable entry point. Cows and goats get stranded in it and die. The little single-log boats that tribal people use have become unsafe on the irrational circular currents caused by the barricade downstream.

Silt build up on the banks of the Narmada

Further upstream, where the silt deposits have not yet become a problem, there’s another problem. Landless people (predominantly tribal people and Dalits) have traditionally cultivated rice, fruit and vegetables on the rich, shallow silt banks the river leaves when it recedes in the dry months. Every now and then, the engineers manning the Bargi Dam (way upstream, near Jabalpur) release water from the reservoir without warning. Downstream, the water level in the river suddenly rises. Hundreds of families have had their crops washed away several times, leaving them with no livelihood.

Suddenly they can’t trust their river anymore. It’s like a loved one who has developed symptoms of psychosis. Anyone who has loved a river can tell you that the loss of a river is a terrible, aching thing. But I’ll be rapped on the knuckles if I continue in this vein. When we’re discussing the Greater Common Good there’s no place for sentiment. One must stick to facts. Forgive me for letting my heart wander.

The State Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra continue to be completely cavalier in their dealings with displaced people. The Government of Gujarat has a rehabilitation policy (on paper) that makes the other two states look medieval. It boasts of being the best rehabilitation package in the world. It offers land for land to displaced people from Maharashtra and Madhya Pradesh and recognises the claims of ‘encroachers’ (usually tribal people with no papers). The deception, however, lies in its definition of who qualifies as ‘Project Affected’.

In point of fact, the Government of Gujarat hasn’t even managed to rehabilitate people from its own 19 villages slated for submergence, let alone the rest of the 226 in the other two states. The inhabitants of these 19 villages have been scattered to 175 separate rehabilitation sites. Social links have been smashed, communities broken up.

In practice, the resettlement story (with a few ‘ideal village’ exceptions) continues to be one of callousness and broken promises. Some people have been given land, others haven’t. Some have land that is stony and uncultivable. Some have land that is irredeemably water-logged. Some have been driven out by landowners who sold land to the Government but haven’t been paid yet.

Some who were resettled on the peripheries of other villages have been robbed, beaten and chased away by their host villagers. There have been occasions when displaced people from two different dam projects have been allotted contiguous lands. In one case, displaced people from three dams – the Ukai Dam, the Sardar Sarovar Dam and the Karjan Dam – were resettled in the same area. In addition to fighting amongst themselves for resources – water, grazing land, jobs – they had to fight a group of landless labourers who had been sharecropping the land for absentee landlords who had subsequently sold it to the Government.

There’s another category of displaced people – people whose lands have been acquired by the Government for Resettlement Sites. There’s a pecking order even amongst the wretched – Sardar Sarovar ‘oustees’ are more glamorous than other ‘oustees’ because they’re occasionally in the news and have a case in court. (In other Development Projects where there’s no press, no NBA, no court case, there are no records. The displaced leave no trail at all.)

In several resettlement sites, people have been dumped in rows of corrugated tin sheds which are furnaces in summer and ‘fridges in winter. Some of them are located in dry river beds which, during the monsoon, turn into fast-flowing drifts. I’ve been to some of these ‘sites’. I’ve seen film footage of others: shivering children, perched like birds on the edges of charpais, while swirling waters enter their tin homes. Frightened, fevered eyes watch pots and pans carried through the doorway by the current, floating out into the flooded fields, thin fathers swimming after them to retrieve what they can.

When the waters recede they leave ruin. Malaria, diarrhoea, sick cattle stranded in the slush. The ancient teak beams dismantled from their previous homes, carefully stacked away like postponed dreams, now spongy, rotten and unusable.

Forty households were moved from Manibeli to a resettlement site in Maharashtra. In the first year, thirty-eight children died.

In today’s papers (The Indian Express, 26th April ’99) there’s a report about nine deaths in a single rehabilitation site in Gujarat. In the course of a week. That’s 1.2875 PAPs a day, if you’re counting.

Many of those who have been resettled are people who have lived all their lives deep in the forest with virtually no contact with money and the modern world. Suddenly they find themselves left with the option of starving to death or walking several kilometres to the nearest town, sitting in the marketplace (both men and women), offering themselves as wage labour, like goods on sale.

Instead of a forest from which they gathered everything they needed – food, fuel, fodder, rope, gum, tobacco, tooth powder, medicinal herbs, housing material – they earn between ten and twenty rupees a day with which to feed and keep their families. Instead of a river, they have a hand pump. In their old villages, they had no money, but they were insured. If the rains failed, they had the forests to turn to. The river to fish in. Their livestock was their fixed deposit. Without all this, they’re a heartbeat away from destitution.

In Vadaj, a resettlement site I visited near Baroda, the man who was talking to me rocked his sick baby in his arms, clumps of flies gathered on its sleeping eyelids. Children collected around us, taking care not to burn their bare skin on the scorching tin walls of the shed they call a home. The man’s mind was far away from the troubles of his sick baby. He was making me a list of the fruit he used to pick in the forest. He counted forty-eight kinds. He told me that he didn’t think he or his children would ever be able to afford to eat any fruit again. Not unless he stole it. I asked him what was wrong with his baby. He said it would be better for the baby to die than to have to live like this. I asked what the baby’s mother thought about that. She didn’t reply. She just stared.

For the people who’ve been resettled, everything has to be re-learned. Every little thing, every big thing: from shitting and pissing (where d’you do it when there’s no jungle to hide you?) to buying a bus ticket, to learning a new language, to understanding money. And worst of all, learning to be supplicants. Learning to take orders. Learning to have Masters. Learning to answer only when you’re addressed.

In addition to all this, they have to learn how to make written representations (in triplicate) to the Grievance Redressal Committee or the Sardar Sarovar Narmada Nigam for any particular problems they might have. Recently, 3,000 people came to Delhi to protest their situation – travelling overnight by train, living on the blazing streets. The President wouldn’t meet them because he had an eye infection. Maneka Gandhi, the Minister for Social Justice and Empowerment, wouldn’t meet them but asked for a written representation (Dear Maneka, Please don’t build the dam, Love, The People). When the representation was handed to her, she scolded the little delegation for not having written it in English.

From being self-sufficient and free, to being impoverished and yoked to the whims of a world you know nothing, nothing about – what d’you suppose it must feel like? Would you like to trade your beach house in Goa for a hovel in Paharganj? No? Not even for the sake of the Nation?

Truly, it is just not possible for a State Administration, any State Administration, to carry out the rehabilitation of a people as fragile as this, on such an immense scale. It’s like using a pair of hedge-shears to trim an infant’s finger nails. You can’t do it without shearing its fingers off. Land for land sounds like a reasonable swap, but how do you implement it? How do you uproot 200,000 people (the official blinkered estimate) of which 117,000 are tribal people, and relocate them in a humane fashion? How do you keep their communities intact, in a country where every inch of land is fought over, where almost all litigation pending in courts has to do with land disputes?

Where is all this fine, unoccupied but arable land that is waiting to receive these intact communities?

The simple answer is that there isn’t any. Not even for the ‘officially’ displaced of this one dam.

What about the rest of the three thousand two hundred and ninety-nine dams?

What about the remaining thousands of ‘PAPs’ earmarked for annihilation? Shall we just put the Star of David on their doors and get it over with?

Tin shed transit huts, this family has been living in it, for the past 7 years!

Jalud, in the Nimad plains of Madhya Pradesh, is the first of sixty villages that will be submerged by the reservoir of the Maheshwar Dam. Jalud is not a tribal village, and is therefore riven with the shameful caste divisions that are the scourge of every ordinary Hindu village. A majority of the land-owning farmers (the ones who qualify as PAPs) are Rajputs. They farm some of the most fertile soil in India. Their houses are piled with sacks of wheat and daal and rice. They boast so much about the things they grow on their land that if it weren’t so tragic, it could get on your nerves. Their houses have already begun to crack with the impact of the dynamiting on the dam site.

Twelve families, mostly Dalits, who had small holdings in the vicinity of the dam site had their land acquired. They told me how when they objected, cement was poured into their water pipes, their standing crops were bulldozed, and the police occupied the land by force. All 12 families are now landless and work as wage labour.

The area that the people of Jalud are going to be moved to is a few kilometres inland, away from the river, adjoining a predominantly Dalit and tribal village called Samraj. I saw the huge tract of land that had been marked off for them. It was a hard, stony hillock with stubbly grass and scrub, on which truckloads of silt were being unloaded and spread out in a thin layer to make it look like rich, black cotton soil. The story goes like this: at the instance of the S. Kumars (Textile Tycoons turned Nation Builders), the District Magistrate acquired the hillock, which was actually village common grazing land that belonged to the people of Samraj. In addition to this, the land of 10 Dalit villagers was acquired. No compensation was paid.

The villagers, whose main source of income was their livestock, had to sell their goats and buffaloes because they no longer had anywhere to graze them. Their only remaining source of income lies (lay) on the banks of a small lake on the edge of the village. In summer, when the water level recedes, it leaves a shallow ring of rich silt on which the villagers grow (grew) rice, melons and cucumber.

The S. Kumars have excavated this silt to cosmetically cover the stony grazing ground (that the people of Jalud don’t want). The banks of the lake are now steep and uncultivable.

The already impoverished people of Samraj have been left to starve, while this photo-opportunity is being readied for German funders and Indian courts and anybody else who cares to pass that way.

This is how India works. This is the genesis of the Maheshwar Dam. The story of the first village. What will happen to the other fifty-nine? May bad luck pursue this dam. May bulldozers turn upon the Textile Tycoons.

Public demonstration by women at Badwani against the Maheshwar Dam, 1998

Nothing can justify this kind of behaviour.

In circumstances like these, even to entertain a debate about Rehabilitation is to take the first step towards setting aside the Principles of Justice. Resettling 200,000 people in order to take (or pretend to take) drinking water to 40 million – there’s something very wrong with the scale of operations here. This is Fascist Maths. It strangles stories. Bludgeons detail. And manages to blind perfectly reasonable people with its spurious, shining vision.

When I arrived on the banks of the Narmada in late March (1999), it was a month after the Supreme Court suddenly vacated the stay on construction work of the Sardar Sarovar Dam. I had read pretty much everything I could lay my hands on (all those ‘secret’ Government documents). I had a clear idea of the lay of the land – of what had happened where and when and to whom. The story played itself out before my eyes like a tragic film whose actors I’d already met. Had I not known its history, nothing would have made sense. Because in the valley there are stories within stories and it’s easy to lose the clarity of rage in the sludge of other peoples’ sorrow.

I ended my journey in Kevadia Colony, where it all began. Thirty-eight years ago, this is where the Government of Gujarat decided to locate the infrastructure it would need for starting work on the dam: guest houses, office blocks, accommodation for engineers and their staff, roads leading to the dam site, warehouses for construction material.

It is located on the cusp of what is now the Sardar Sarovar reservoir and the Wonder Canal, Gujarat’s ‘lifeline’ , which is going to quench the thirst of millions.

Nobody knows this, but Kevadia Colony is the key to the World. Go there, and secrets will be revealed to you.

In the winter of 1961, a government officer arrived in a village called Kothie and informed the villagers that some of their land would be needed to construct a helipad. In a few days a bulldozer arrived and flattened standing crops. The villagers were made to sign papers and were paid a sum of money, which they assumed was payment for their destroyed crops. When the helipad was ready, a helicopter landed on it, and out came Prime Minister Nehru. Most of the villagers couldn’t see him because he was surrounded by policemen. Nehru made a speech. Then he pressed a button and there was an explosion on the other side of the river. After the explosion he flew away. That was the inauguration of the earliest avatar of the Sardar Sarovar Dam.

Could Nehru have known when he pressed that button that he had unleashed an incubus?

After Nehru left, the Government of Gujarat arrived in strength. It acquired 1,600 acres of land from 950 families from six villages. The people were Tadvi tribals, but because of their proximity to the city of Baroda, not entirely unversed in the ways of a market economy. They were sent notices and told that they would be paid cash compensation and given jobs on the dam site. Then the nightmare began. Trucks and bulldozers rolled in. Forests were felled, standing crops destroyed. Everything turned into a whirl of jeeps and engineers and cement and steel. Mohan Bhai Tadvi watched eight acres of his land with standing crops of jowar, toovar and cotton being levelled. Overnight he became a landless labourer. Three years later he received his cash compensation of 250 rupees an acre in three instalments.

Dersukh Bhai Vesa Bhai’s father was given 3,500 rupees for his house and five acres of land with its standing crops and all the trees on it. He remembers walking all the way to Rajpipla (the district headquarters) as a little boy, holding his father’s hand. He remembers how terrified they were when they were called in to the Tehsildar’s office. They were made to surrender their compensation notices and sign a receipt. They were illiterate, so they didn’t know how much the receipt was made out for.

Everybody had to go to Rajpipla but they were always summoned on different days, one by one. So they couldn’t exchange information or compare amounts.

Gradually, out of the dust and bulldozers, an offensive, diffuse configuration emerged. Kevadia Colony. Row upon row of ugly cement flats, offices, guest houses, roads. All the graceless infrastructure of Big Dam construction. The villagers’ houses were dismantled and moved to the periphery of the colony, where they remain today, squatters on their own land. Those that created trouble were intimidated by the police and the construction company. The villagers told me that in the contractor’s headquarters they have a ‘lock-up’ like a police lock-up, where recalcitrant villagers are incarcerated and beaten.

The people who were evicted to build Kevadia Colony do not qualify as ‘Project-Affected’ in Gujarat’s Rehabilitation package.

Some of them work as servants in the officers’ bungalows and waiters in the guest house built on the land where their own houses once stood. Can there be anything more poignant?

Those who had some land left tried to cultivate it, but the Kevadia municipality introduced a scheme in which they brought in pigs to eat uncollected refuse on the streets. The pigs stray into the villagers’ fields and destroy their crops.

In 1992, after thirty years, each family has been offered a sum of 12,000 rupees per hectare, up to a maximum of 36,000 rupees, provided they agree to leave their homes and go away! Yet 40 per cent of the land that was acquired is lying unused. The government refuses to return it. Eleven acres acquired from Deviben, who is a widow now, have been given over to the Swami Narayan Trust (a big religious sect). On a small portion of it, the Trust runs a little school. The rest it cultivates, while Deviben watches through the barbed wire fence. On the 200 acres acquired in the village of Gora, villagers were evicted and blocks of flats were built. They lay empty for years. Eventually the Government hired it for a nominal fee to Jai Prakash Associates, the dam contractors, who, the villagers say, sub-let it privately for 32,000 rupees a month. (Jai Prakash Associates, the biggest dam contractors in the country, the real nation-builders, own the Siddharth Continental and the Vasant Continental in Delhi.)

On an area of about 30 acres there is an absurd cement PWD ‘replica’ of the ancient Shoolpaneshwar temple that was submerged in the reservoir. The same political formation that plunged a whole nation into a bloody, medieval nightmare because it insisted on destroying an old mosque to dig up a non-existent temple thinks nothing of submerging a hallowed pilgrimage route and hundreds of temples that have been worshipped in for centuries.

It thinks nothing of destroying the sacred hills and groves, the places of worship, the ancient homes of the gods and demons of tribal people.

It thinks nothing of submerging a valley that has yielded fossils, microliths and rock paintings, the only valley in India, according to archaeologists, that contains an uninterrupted record of human occupation from the Old Stone Age.

What can one say?

In Kevadia Colony, the most barbaric joke of all is the wildlife museum. The Shoolpaneshwar Sanctuary Interpretation Centre gives you a quick, comprehensive picture of the Government’s commitment to Conservation.

The Sardar Sarovar reservoir, when the dam is at its full height, is going to submerge about 13,000 hectares of prime forest land. (In anticipation of submergence, the forest began to be felled many greedy years ago.) Environmentalists and conservationists were quite rightly alarmed at the extent of loss of biodiversity and wildlife habitat that the submergence would cause. To mitigate this loss, the Government decided to expand the Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary that straddles the dam on the south side of the river. There is a hare-brained scheme that envisages drowning animals from the submerged forests swimming their way to ‘wild-life corridors’ that will be created for them, and setting up home in the New! Improved! Shoolpaneshwar Sanctuary. Presumably wildlife and biodiversity can be protected and maintained only if human activity is restricted and traditional rights to use forest resources curtailed. Forty thousand tribal people from 101 villages within the boundaries of the Shoolpaneshwar Sanctuary depend on the forest for a livelihood. They will be ‘persuaded’ to leave. They are not included in the definition of Project Affected.

Where will they go? I imagine you know by now.

Whatever their troubles in the real world, in the Shoolpaneshwar Sanctuary Interpretation Centre (where an old stuffed leopard and a mouldy sloth bear have to make do with a shared corner) the tribal people have a whole room to themselves. On the walls there are clumsy wooden carvings – Government-approved tribal art, with signs that say ‘Tribal Art’. In the centre, there is a life-sized thatched hut with the door open. The pot’s on the fire, the dog is asleep on the floor and all’s well with the world. Outside, to welcome you, are Mr. and Mrs. Tribal. A lumpy, papier mache couple, smiling.

Smiling. They’re not even permitted the grace of rage. That’s what I can’t get over.

Oh, but have I got it wrong? What if they’re smiling voluntarily, bursting with National Pride? Brimming with the joy of having sacrificed their lives to bring drinking water to thirsty millions in Gujarat?

For twenty years now, the people of Gujarat have waited for the water they believe the Wonder Canal will bring them. For years the Government of Gujarat has invested 85 per cent of the State’s irrigation budget into the Sardar Sarovar Projects. Every smaller, quicker, local, more feasible scheme has been set aside for the sake of this. Election after election has been contested and won on the ‘water ticket’. Everyone’s hopes are pinned to the Wonder Canal. Will she fulfil Gujarat’s dreams?

From the Sardar Sarovar Dam, the Narmada flows through 180 km of rich lowland into the Arabian Sea in Bharuch. What the Wonder Canal does, more or less, is to re-route most of the river, turning it almost 90 degrees northward. It’s a pretty drastic thing to do to a river. The Narmada estuary in Bharuch is one of the last known breeding places of the Hilsa, probably the hottest contender for India’s favourite fish. The Stanley Dam wiped out Hilsa from the Cauvery River in South India, and Pakistan’s Ghulam Mohammed Dam destroyed its spawning area on the Indus. Hilsa, like the salmon, is an anadromous fish – born in freshwater, migrating to the ocean as a smolt and returning to the river to spawn. The drastic reduction in water flow, the change in the chemistry of the water because of all the sediment trapped behind the dam, will radically alter the ecology of the estuary and modify the delicate balance of fresh water and sea water which is bound to affect the spawning. At present, the Narmada estuary produces 13,000 tonnes of Hilsa and freshwater prawn (which also breed in brackish water). Ten thousand fisher families depend on it for a living.

The Morse Committee was appalled to discover that no studies had been done of the downstream environment – no documentation of the riverine ecosystem, its seasonal changes, biological species or the pattern of how its resources are used. The dam-builders had no idea what the impact of the dam would be on the people and the environment downstream, let alone any ideas on what steps to take to mitigate it.

The government simply says that it will alleviate the loss of Hilsa fisheries by stocking the reservoir with hatchery-bred fish. (Who’ll control the reservoir? Who’ll grant the commercial fishing to its favourite paying customers?) The only hitch is that so far, scientists have not managed to breed Hilsa artificially. The rearing of Hilsa depends on getting spawn from wild adults, which will, in all likelihood be eliminated by the dam. Dams have either eliminated or endangered one-fifth of the world’s freshwater fish.

So! Quiz question – where will the 40,000 fisher folk go?

E-mail your answers to the government_that_cares.com

At the risk of losing readers (I’ve been warned several times – ‘How can you write about irrigation? Who the hell is interested?’), let me tell you what the Wonder Canal is – and what she’s meant to achieve. Be interested, if you want to snatch your future back from the sweaty palms of the Iron Triangle.

Most rivers in India are monsoon-fed. About 80-85 per cent of the flow takes place during the rainy months – usually between June and September. The purpose of a dam, an irrigation dam, is to store monsoon water in its reservoir and then use it judiciously for the rest of the year, distributing it across dry land through a system of canals. The area of land irrigated by the canal network is called the command area. How will the command area, accustomed only to seasonal irrigation, its entire ecology designed for that single pulse of monsoon rain, react to being irrigated the whole year round? Perennial canal irrigation does to soil roughly what anabolic steroids do to the human body. Steroids can turn an ordinary athlete into an Olympic medal-winner, perennial irrigation can convert soil which produced only a single crop a year into soil that yields several crops a year. Lands on which farmers traditionally grew crops that don’t need a great deal of water (maize, millet, barley, and a whole range of pulses) suddenly yield water-guzzling cash crops – cotton, rice, soya bean, and the biggest guzzler of all (like those finned ‘fifties cars), sugar-cane. This completely alters traditional crop-patterns in the command area. People stop growing things that they can afford to eat, and start growing things that they can only afford to sell. By linking themselves to the ‘market’ they lose control over their lives.

Unfortunately, ecologically, this is a poisonous payoff. Even if the markets hold out, the soil doesn’t. Over time it becomes too poor to support the extra demands made on it. Gradually, in the way the steroid-using athlete becomes an invalid, the soil becomes depleted and degraded, the agricultural yields begin to wind down. In India, land irrigated by well water is now almost twice as productive as land irrigated by canals. Certain kinds of soil are less suitable for perennial irrigation than others. Perennial canal irrigation raises the level of the water-table. As the water moves up through the soil, it absorbs salts. Saline water is drawn to the surface by capillary action, and the land becomes water-logged. The ‘logged’ water (to coin a phrase) is then breathed into the atmosphere by plants, causing an even greater concentration of salts in the soil. When the concentration of salts in the soil reaches one per cent, that soil becomes toxic to plant life. This is what’s called salinization.

A study by the Centre for Resource and Environmental Studies at the Australian National University says that one-fifth of the world’s irrigated land is salt-affected.

By the mid-80s, 25 million of the 37 million hectares under irrigation in Pakistan were estimated to be either salinized or water-logged or both. In India the estimates vary between 6 and 10 million hectares. According to ‘secret’ government studies, more than 52 per cent of the Sardar Sarovar command area is prone to water-logging and salinization.

And that’s not the end of the bad news.

The 460-kilometre-long, concrete-lined Sardar Sarovar Wonder Canal and its 75,000-kilometre network of branch canals and sub-branch canals is designed to irrigate a total of two million hectares of land spread over 12 districts. The districts of Kutch and Saurashtra (the billboards of Gujarat’s Thirst campaign) are at the very tail end of this network.

The system of canals superimposes an arbitrary concrete grid on the existing pattern of natural drainage in the command area. It’s a little like re-organising the pattern of reticulate veins on the surface of a leaf. When a canal cuts across the path of a natural drain, it blocks the natural flow of the seasonal water and leads to water-logging. The engineering solution to this is to map the pattern of natural drainage in the area and replace it with an alternate, artificial drainage system that is built in conjunction with the canals. The problem, as you can imagine, is that doing this is enormously expensive. The cost of drainage is not included as part of the Sardar Sarovar Projects. It usually isn’t, in most irrigation projects.

Refugees on their own land, in Kevadia Colony. The original owners of the land sleep in the open. In the background is the *graceless infrastructure of big dams* - a hostel for dam employees , which is derelict.

David Hopper, the World Bank’s vice-president for South Asia, has admitted that the Bank does not usually include the cost of drainage in its irrigation projects in South Asia because irrigation projects with adequate drainage are not economically viable. It costs five times as much to provide adequate drainage as it does to irrigate the same amount of land. The Bank’s solution to the problem is to put in the irrigation system and wait for salinity and water-logging to set in. When all the money’s spent, and the land is devastated, and the people are in despair, who should pop by? Why, the friendly neighbourhood Banker! And what’s that bulge in his pocket? Could it be a loan for a Drainage Project?

In Pakistan the World Bank financed the Tarbela (1977) and Mangla Dam (1967) Projects on the Indus. The command areas are water-logged. Now The Bank has given Pakistan a 785-million-dollar loan for a drainage project. In India, in Punjab and Haryana it’s doing the same.

Irrigation without drainage is like having a system of arteries and no veins. Pretty damn pointless.

Since the World Bank stepped back from the Sardar Sarovar Projects, it’s a little unclear where the money for the drainage is going to come from. This hasn’t deterred the Government from going ahead with the Canal work. The result is that even before the dam is ready, before the Wonder Canal has been commissioned, before a single drop of irrigation water has been delivered, water-logging has set in. Among the worst affected areas are the resettlement colonies.

There is a difference between the planners of the Sardar Sarovar irrigation scheme and the planners of previous projects. At least they acknowledge that water-logging and salinization are real problems and need to be addressed.

Their solutions, however, are corny enough to send a Hoolock Gibbon to a hooting hospital.

They plan to have a series of electronic groundwater sensors placed in every 100 square kilometres of the command area. (That works out to about 1,800 ground sensors.) These will be linked to a central computer which will analyse the data and send out commands to the canal heads to stop water flowing into areas that show signs of water-logging. A network of ‘Only-irrigation’, ‘Only-drainage’ and ‘Irrigation-cum drainage’ tube-wells will be sunk, and electronically synchronised by the central computer. The saline water will be pumped out, mixed with mathematically computed quantities of freshwater and re-circulated into a network of surface and sub-surface drains (for which more land will be acquired). To achieve the irrigation efficiency that they claim they’ll achieve, according to a study done by Dr. Rahul Ram for Kalpavriksh, 82 per cent of the water that goes into the Wonder Canal network will have to be pumped out again!

They’ve never implemented an electronic irrigation scheme before, not even as a pilot project. It hasn’t occurred to them to experiment with some already degraded land, just to see if it works. No, they’ll use our money to install it over the whole of the two million hectares and then see if it works. What if it doesn’t? If it doesn’t, it won’t matter to the planners. They’ll still draw the same salaries. They’ll still get their pension and their gratuity and whatever else you get when you retire from a career of inflicting mayhem on a people.

The Shoolpaneshwar temple in 1994. It is now completely submerged, and has been replaced with a temple built in cement by the PWD

How can it possibly work? It’s like sending in a rocket scientist to milk a troublesome cow. How can they manage a gigantic electronic irrigation system when they can’t even line the walls of the canals without having them collapse and cause untold damage to crops and people?

When they can’t even prevent the Big Dam itself from breaking off in bits when it rains?

To quote from one of their own studies, “The design, the implementation and management of the integration of groundwater and surface water in the above circumstance is complex.”

Agreed. To say the least. Their recommendation of how to deal with the complexity:

“It will only be possible to implement such a system if all groundwater and surface water supplies are managed by a single authority.”

Aha!

It’s beginning to make sense now. Who will own the water? The Single Authority. Who will sell the water? The Single Authority. Who will profit from the sales? The Single Authority. The Single Authority has a scheme whereby it will sell water by the litre, not to individuals but to farmers’ co-operatives (which don’t exist just yet, but no doubt the Single Authority can create co-operatives and force farmers to co-operate?) Computer water, unlike ordinary river water, is expensive. Only those who can afford it will get it.

Gradually, small farmers will get edged out by big farmers, and the whole cycle of uprootment will begin all over again.

The Single Authority, because it owns the computer water, will also decide who will grow what. It says that farmers getting computer water will not be allowed to grow sugarcane because they’ll use up the share of the thirsty millions at the tail end of the canal. But the Single Authority has already given licences to ten large sugar mills right near the head of the canal. On an earlier occasion, the Single Authority said that only 30 per cent of the command area of the Ukai Dam would be used for sugarcane. But sugarcane grows on 75 per cent of it (and 30 per cent is water-logged). In Maharashtra, thanks to a different branch of the Single Authority, the politically powerful sugar-lobby that occupies one-tenth of the state’s irrigated land uses half the state’s irrigation water.

In addition to the sugar growers, the Single Authority has recently announced a scheme that envisages a series of five-star hotels, golf-courses and water parks that will come up along the Wonder Canal. What earthly reason could possibly justify this?

The Single Authority says it’s the only way to raise money to complete the project!

I really worry about those millions of good people in Kutch and Saurashtra.

Will the water ever reach them?

First of all, we know that there’s a lot less water in the river than the Single Authority claims there is.

Second of all, in the absence of the Narmada Sagar Dam, the irrigation benefits of the Sardar Sarovar drop by a further 17-30 per cent.

Third of all, the irrigation efficiency of the Wonder Canal (the actual amount of water delivered by the system) has been arbitrarily fixed at 60 per cent. The highest irrigation efficiency in India, taking into account system leaks and surface evaporation, is 35 per cent. This means it’s likely that only half of the Command Area will be irrigated. Which half? The first half.

Fourth, to get to Kutch and Saurashtra, the Wonder Canal has to negotiate its way past the ten sugar mills, the golf-courses, the five-star hotels, the water parks and the cash-crop growing, politically powerful, Patel-rich districts of Baroda, Kheda, Ahmedabad, Gandhinagar and Mehsana. (Already, in complete contravention of its own directives, the Single Authority has allotted the city of Baroda a sizeable quantity of water. When Baroda gets, can Ahmedabad be left behind? The political clout of powerful urban centres in Gujarat will ensure that they get their share.)

Fifth, even in the (one hundred per cent) unlikely event that water gets there, it has to be piped and distributed to those eight thousand waiting villages.

It’s worth knowing that of the one billion people in the world who have no access to safe drinking water, 855 million live in rural areas. This is because the cost of installing an energy-intensive network of thousands of kilometres of pipelines, aqueducts, pumps and treatment plants that would be needed to provide drinking water to scattered rural populations is prohibitive. Nobody builds Big Dams to provide drinking water to rural people. Nobody can afford to.

When the Morse Committee first arrived in Gujarat they were impressed by the Gujarat Government’s commitment to taking drinking water to such distant, rural outposts. They asked to see the detailed drinking water plans.

There weren’t any. (There still aren’t any.)

They asked if any costs had been worked out. “A few thousand crores,” was the breezy answer. A billion dollars is an expert’s calculated guess. It’s not included as part of the project cost. So where is the money going to come from?

Never mind. Jus’ askin’.

It’s interesting that the Farakka Barrage that diverts water from the Ganga to Calcutta Port has reduced the drinking water availability for 40 million people who live downstream in Bangladesh.

At times there’s something so precise and mathematically chilling about nationalism.

Standing at the exact spot where his house once stood, on land acquired for the canal.

Build a dam to take water away from 40 million people. Build a dam to pretend to bring water to 40 million people.

Who are these gods that govern us? Is there no limit to their powers?

The last person I met in the valley was Bhaiji Bhai. He is a Tadvi tribal from Undava, one of the first villages where the government began to acquire land for the Wonder Canal and its 75,000 kilometre network. Bhaiji Bhai lost seventeen of his nineteen acres to the Wonder Canal. It crashes through his land, 700 feet wide including its walkways and steep, sloping embankments, like a velodrome for giant bicyclists.

The Canal network affects more than two hundred thousand families. People have lost wells and trees, people have had their houses separated from their farms by the canal, forcing them to walk two or three kilometres to the nearest bridge and then two or three kilometres back along the other side. Twenty-three thousand families, let’s say a hundred thousand people, will be, like Bhaiji Bhai, seriously affected. They don’t count as ‘Project-affected’ and are not entitled to rehabilitation.

Like his neighbours in Kevadia Colony, Bhaiji Bhai became a pauper overnight.

Bhaiji Bhai and his people, forced to smile for photographs on government calendars. Bhaiji Bhai and his people, denied the grace of rage. Bhaiji Bhai and his people, squashed like bugs by this country they’re supposed to call their own.

It was late evening when I arrived at his house. We sat down on the floor and drank over-sweet tea in the dying light. As he spoke, a memory stirred in me, a sense of deja vu. I couldn’t imagine why. I knew I hadn’t met him before. Then I realised what it was. I didn’t recognise him, but I remembered his story. I’d seen him in an old documentary film, shot more than ten years ago, in the valley. He was frailer now, his beard softened with age. But his story hadn’t aged. It was still young and full of passion. It broke my heart, the patience with which he told it. I could tell he had told it over and over and over again, hoping, praying, that one day, one of the strangers passing through Undava would turn out to be Good Luck. Or God.

Bhaiji Bhai, Bhaiji Bhai, when will you get angry? When will you stop waiting? When will you say `That’s enough!’ and reach for your weapons, whatever they may be> When will you show us the whole of your resonant, terrifying, invincible strength?

When will you break the faith? Will you break the faith? Or will you let it break you?

* * *

To slow a beast, you break its limbs. To slow a nation, you break its people. You demonstrate your absolute command over their destiny. You make it clear that ultimately it falls to you to decide who lives, who dies, who prospers who doesn’t. To exhibit your capability you show off all that you can do, and how easliy you can do it. How easily you could press a button and annihilate the earth. How you can start a war, or sue for peace. How you can snatch a river away from one and gift it to another. How you can green a desert, or fell a forest and plant one somewher else. You use caprice to fracture a people’s faith in the ancient things – earth, forest, water, air. Once that’s done, what do they have left? Only you. They will turn to you, because you’re all they have. They will love you even while they despise you. They will trust you even though they know you well. They will vote for you even as squeeze the very breath from their bodies. They will drink what you give them to drink. They will breathe what you give them to breathe. They will live where you dump their belongings. They have to. What else can they do? There’s no higher court of redress. You are their mother and their father. You are the judge and the jury. You are the World. You are God.

Power is fortified not just by what it destroys, but also by what it creates. Not just by what it takes, but also by what it gives. And Powerlessness reaffirmed not just by the helplessness of those who have lost, but also by the gratitude of those who have (or thinkthey have) gained.

This cold, contemporary cast of power is couched between the lines of noble-sounding clauses in democratic-sounding constitutions. It’s wielded by the elected representatives of an ostensibly free people. Yet no monarch, no despot, no dictator in any other century in the history of human civilisation has had access to weapons like these.

Day by day, river by river, forest by forest, mountain by mountain, missile by missile, bomb by bomb – almost without our knowing it, we are being broken.

Big Dams are to a Nation’s ‘Development’ what Nuclear Bombs are to its Military Arsenal. They’re both weapons of mass destruction. They’re both weapons Governments use to control their own people. Both Twentieth Century emblems that mark a point in time when human intelligence has outstripped its own instinct for survival. They’re both malignant indications of civilisation turning upon itself. They represent the severing of the link, not just the link – the understanding – between human beings and the planet they live on. They scramble the intelligence that connects eggs to hens, milk to cows, food to forests, water to rivers, air to life and the earth to human existence.

Can we unscramble it?

Maybe. Inch by inch. Bomb by bomb. Dam by dam. Maybe by fighting specific wars in specific ways. We could begin in the Narmada Valley.

This July will bring the last monsoon of the Twentieth Century. The ragged army in the Narmada Valley has declared that it will not move when the waters of the Sardar Sarovar reservoir rise to claim its lands and homes. Whether you love the dam or hate it, whether you want it or you don’t, it is in the fitness of things that you understand the price that’s being paid for it. That you have the courage to watch while the dues are cleared and the books are squared.

Our dues. Our books. Not theirs.

Be there.

ARUNDHATI ROY 
April 1999

Picture CreditsCourtesy:
http://www.narmada.org/gcg/gcg.html
http://www.weroy.orgഎഡ്വാർദൊ ഗലിയാനൊ – ഒരിടത്ത് ഏകാകിയായ ഒരു വൃദ്ധനുണ്ടായിരുന്നു.

Image result for the book of embraces
” ഒരിടത്ത് ഏകാകിയായ ഒരു വൃദ്ധനുണ്ടായിരുന്നു.
പുറത്തൊന്നും പോവാതെ എല്ലായ്‌പ്പോഴും
വീടിനകത്ത് കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ്
അയാള്‍ ചെയ്തിരുന്നത്.
ഈ വീടിനകത്ത് നിധി ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്
പുറത്ത് കിംവദന്തി പരന്നിരുന്നു.

ഒരു ദിവസം ഏതാനും കള്ളന്‍മാര്‍
വീട് കുത്തിതുറന്ന് അകത്ത് കയറി.
മുഴുവന്‍ സ്ഥലവും പരിശോധിച്ച അവര്‍
നിലവറയില്‍ ഒരു പെട്ടി കണ്ടെത്തി.
പെട്ടിയുമായി പുറത്തുകടന്ന
കള്ളന്‍മാര്‍ അവ തുറന്നു പരിശോധിച്ചു.
അതിനകം നിറയെ കത്തുകളായിരുന്നു.

ആ വൃദ്ധന് ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ കാമുകി
യച്ചു നല്‍കിയ കത്തുകളായിരുന്നു അവ.
നിരാശരായ കള്ളന്‍മാര്‍ കത്തുകള്‍
തീയ്യിട്ടു കളയാന്‍ ആലോചിച്ചെങ്കിലും
അവസാനം അവ തിരികെ നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.
ആഴ്ച്ചയില്‍ ഒരു കത്തുവീതം നല്‍കാനായിരുന്നു തീരുമാനം.
അതിന് ശേഷം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച്ചയും വൈകീട്ട് വൃദ്ധന്‍ പോസ്റ്റ്‌മേനെ കാത്തു നില്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങി…”……. – story from ‘The Book of Embraces’ – Eduardo Galeano 
ദ ബുക്ക് ഓഫ് എംബ്രേസസ്,  എഡ്വാർദൊ ഗലിയാനൊ.
Eduardo Galeano, എഡ്വാർദൊ ഗലിയാനൊ


Image result for eduardo galeano
പ്രശസ്തനായ ഉറുഗ്വൻ എഴുത്തുകാരനും പത്രപ്രവർത്തകനുമാണ് എഡ്വാർദൊ ഗലിയാനൊ. (ജനനം : 3 സെപ്റ്റംബർ 1940 – 13 ഏപ്രിൽ 2015). ഇരുപത്തിയെട്ടോളം ഭാഷകളിൽ കൃതികൾ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധമുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻപിടിച്ച ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു.

ഉറുഗ്വയിൽ ജനിച്ച ഗലിയാനൊക്ക് 1973 ൽ രാജ്യത്ത് നടന്ന പട്ടാള അട്ടിമറിയോടെ നാടു വിടേണ്ടി വന്നു. സൈന്യത്തിന്റെ നോട്ട പുള്ളിയായ ഗലിയാനൊ അർജന്റീനയിലും സ്പെയിനിലുമായി ദീർഘകാലം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു. പട്ടാള ഏകാധിപത്യം 1985 ൽ തകർന്നതോടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. പത്രപ്രവർത്തനത്തിലും ടെലിവിഷനിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും സജീവമാണ്.

1971ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഓപ്പൺ വെയിൻസ് ഓഫ് ലാറ്റിനമേരിക്ക എന്ന കൃതി ഗലിയാനൊയെ രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനാക്കി. സ്പാനിഷ് അധിനിവേശകാലംമുതൽ വർത്തമാനകാലത്തെ അമേരിക്കൻ ഇടപെടൽവരെയുള്ള അഞ്ചുനൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ ഭൂഖണ്ഡചൂഷണത്തിന്റെ ചരിത്രംപറയുന്ന ഈ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയതിനെത്തുടർന്ന് ഗലീനോ അറസ്റ്റിലായി.

ചിലി, അർജന്റീന, ഉറൂഗ്വയ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പട്ടാള ഭരണാധികാരികൾ ഗ്രന്ഥം നിരോധിച്ചു. 1973ൽ ഉറൂഗ്വേയിലെ പട്ടാളഅട്ടിമറിയെത്തുടർന്ന് ഗലീനോയെ നാടുകടത്തി. 2009ലെ അമേരിക്കൻ ഉച്ചകോടിയിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമയ്ക്ക് പുസ്തകം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് അത് വായിക്കാൻ വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് ഹ്യൂഗോ ഷാവേസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ ഗ്രന്ഥം ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചു.

ഉറൂഗ്വയിലെ മോണ്ടി വീഡിയോയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ 2015 ൽ അന്തരിച്ചു. ഓപ്പൺ വെയിൻസ് ഓഫ് ലാറ്റിനമേരിക്ക, മെമ്മറി ഓഫ് ഫയർ, സോക്കർ ഇൻ സൺ ആൻഡ് ഷാഡോ, ഡേസ് ആൻഡ് നൈറ്റ്സ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് വാർ, ദ ബുക്ക് ഓഫ് എംബ്രേസസ്, ഓപ്പൺ വെയിൻസ്, വോയിസസ് ഓഫ് ടൈം എന്നിവ പ്രധാന കൃതികൾ.courtesy: Aneeb P.A., Wiki,…

നാസിം ഹിക്മെത്ത് – ഇന്നു ഞായറാഴ്ച…

Image result for prison painting

ഇന്നു ഞായറാഴ്ച.
ഇതാദ്യമായി അവരെന്നെ
തടവറയ്ക്കു പുറത്തേക്കിറക്കി.
ജീവിതത്തിലിതാദ്യമായി
ഞാൻ ആകാശം നോക്കിനിന്നു;
ഞാനത്ഭുതപ്പെട്ടു,
എത്രയകലെയാണതെന്ന്,
എത്ര നീലയാണതെന്ന്,
എത്ര വിശാലമാണതെന്ന്.
നിശ്ചേഷ്ടനായി
ഞാൻ നോക്കിനിന്നു,
പിന്നെ ചുമരിൽ ചാരി
ഭക്തിയോടെ ഞാനാ കരിമണ്ണിലിരുന്നു.
ഇപ്പോഴെന്റെ ചിന്തയിലേയില്ല മരണം,
എന്റെ ചിന്തയിലില്ല
സ്വാതന്ത്ര്യം, എന്റെ ഭാര്യയും.
ഭൂമി, സൂര്യൻ, പിന്നെ ഞാനും…
തൃപ്തനാണു ഞാൻ….


വിവർത്തനം : രവികുമാർ വി.


Image result for nazim hikmetനാസിം ഹിക്മെത്ത്, ടർക്കിഷ് കവിയും നോവലിസ്റ്റും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് തുർക്കിയിലെ തടവറകളിൽ കഴിയേണ്ടിവന്ന അദ്ദേഹത്തിനു നിഷ്ടൂരമായ മർദ്ധനങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടിവന്നത്.(painting: Hugo Chávez, Venezuela’s president.)

നൂറൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് – നൂറൻ സഹോദരിമാർ

നൂറൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് / നൂറൻ സഹോദരിമാർ
maxresdefault
ജ്യോതി നൂറൻ , സുൽത്താന നൂറൻ – ശക്തമായ ശബ്ദ ഗാംഭീര്യം കൊണ്ട് ആരുടേയും മനസ് കീഴടക്കുന്ന സംഗീതം, അതാണ് നൂറൻ സഹോദരിമാരുടെ പ്രത്യേകത. ജ്യോതി നൂറനും സുൽത്താന നൂറനും പ്രശസ്തമായ ഇന്ത്യൻ സൂഫി ഗായികമാരാണ്. പ്രശസ്‌തനായ സൂഫി ഗായകൻ ഉസ്താത് ഗുൽഷൻ മിർന്റെ മക്കളായ ഇരുവരും അദ്ധേഹത്തിന്റെ തന്നെ ശിക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് സൂഫി സംഗീതത്തിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചത്. പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിൽ ആണ് അവരുടെ സംഗീത പാരമ്പര്യം വേരുറച്ചത്. അവിടെയാണ് അവരുടെ ജന്മസ്ഥലവും. അച്ഛന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ പത്തു വർഷത്തിലേറെയായി പാരമ്പര്യ സൂഫി സംഗീതം ഇരുവരും പഠിച്ചു. ഇരുവരുടെയും മുത്തശ്ശിയായ ബീബി നൂറൻ എഴുപതുകളിലെ പ്രശ്സതയായ സൂഫി ഗായികയായിരുന്നു. നൂറൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പേര് അങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചത്.നൂറൻ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ചില ഗാനങ്ങൾ.⇓⇓⇓⇓⇓

ആർ രതീഷ് കൃഷ്ണ – ബുദ്ധനും പട്ടിയും

Image result for moon
ബുദ്ധനും പട്ടിയും
_
> മുഖവുര:
കവിത
കവികളുടെ തൊഴുത്തിലെ
‘വിശുദ്ധ പശു’വല്ല.
_
‘ബുദ്ധനും പട്ടിയും’
> ഞാനിന്നലെ അത്താഴമുപേക്ഷിച്ചു;
ഒരു തെരുവുപട്ടി എന്നോടിപ്പോള്‍
ചെവിതാഴ്ത്തി വാലാട്ടുന്നു
ഞാനതിനെ എന്‍റെ പേരിട്ടു വിളിച്ചു.
_
ഇന്ന് രാജപൂര്‍ണ്ണിമ;
രാജാവിന്‍റെ പ്രതിമവില്‍ക്കുന്ന ചന്തയില്‍
വിശന്നുമരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ
വിലയിട്ടുവാങ്ങുന്നു
‘വീട്ടില്‍ പട്ടിയെ വളര്‍ത്തുന്ന’
ഒരു കൂട്ടം പരിഷ്കാരികള്‍.
രാജകീയ വിരുന്നില്‍
വളര്‍ത്തുനായകള്‍ക്കും
പ്രത്യേകം തീറ്റയൊരുക്കിയിരുന്നു;
കാണാതായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ
തീയില്ലാത്ത ഗ്രാമത്തിലെ അമ്മമാര്‍
‘ആര്‍ക്കും തിരിയാത്ത ഭാഷയില്‍’
പേരുവിളിക്കുമ്പോള്‍
രാജ്യത്തെ തീന്മേശകളൊന്നാകെ
‘ഒരൊറ്റ ഭാഷയില്‍’
വിളികേള്‍ക്കുന്നു!
_
ബോധോദയം ലഭിച്ചതിന്‍റെ
ഏഴാം ദിവസം
പലഹാരങ്ങളുമായി ഗൌതമന്‍
തെരുവുകുട്ടികളെ കാണാന്‍ പോയിരുന്നു;
ശിഷ്യഗണങ്ങളില്ലാത്ത ബുദ്ധനെ
ഇന്നാരും തിരിച്ചറിയില്ല.
_
‘ജാതിയും മതവുമില്ലാത്തവന്‍
കവിതയെഴുതുന്നോടാ പട്ടീ’
തെരുവില്‍ വച്ചയാള്‍
ഉച്ചത്തില്‍ മുഖത്താട്ടുന്നു;
കൈനിറയെ മിഠായികള്‍ വാരിവിതറി
ഉടുപ്പില്ലാത്ത കുട്ടികളോടൊപ്പം
ഒരാള്‍ നടന്നു പോകുന്നു.
_

അനുബന്ധം:
വെന്തകാലുകളുമായി കയറിവന്ന
തെരുവു പട്ടിയാണ് എന്‍റെ കവിത
തലനിറയെ പുഴുക്കളുമായി
അത് തെരുവിലേക്കു തിരിച്ചു പോയി.


കടപ്പാട് : ആർ രതീഷ് കൃഷ്ണ. 

ബോർഗസ്, സിൽവിനാ ഒക്കാമ്പോ – The Book of Fantasy എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്…

Image result for women eyes paintings
ഒരാൾ നാലായിരം ദീനാർ കൊടുത്ത്
ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങി.
ഒരു ദിവസം അവളെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ
അയാൾക്കു കരച്ചിൽ പൊട്ടി.
എന്തിനാണു കരയുന്നതെന്ന് അവൾ
ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു:
“നിന്റെ മനോഹരമായ കണ്ണുകൾ
കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ
കാര്യം മറന്നുപോകുന്നു.”
അന്ന് താനൊറ്റയ്ക്കായപ്പോൾ പെൺകുട്ടി
തന്റെ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുത്തു കളഞ്ഞു.
“ നീ എന്തിനാണു സ്വയം വിരൂപയാക്കിയത്?
നീ നിന്റെ വില കെടുത്തിക്കളഞ്ഞല്ലോ?”
അതിന്‌ അവൾ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“ എന്റെ ഏതെങ്കിലും ശരീരഭാഗം കാരണം
അങ്ങയുടെ ദൈവാരാധന മുടങ്ങരുതെന്ന്
എനിയ്ക്കു തോന്നി.”
അന്നു രാത്രിയിൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വപ്നം കണ്ടു;
ഒരു ശബ്ദം അയാളോടായി പറഞ്ഞു:
“ നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ അവൾ സ്വയം വിലയിടിച്ചിരിക്കാം,
നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ പക്ഷേ, അവളുടെ
വില കൂടിയിരിക്കുന്നു; അതിനാൽ നാം അവളെ
നിന്നിൽ നിന്നെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”
ഉണർന്നപ്പോൾ തന്റെ തലയിണയ്ക്കടിയിൽ
അയാൾ നാലായിരം ദീനാർ കണ്ടു;
പെൺകുട്ടി മരിച്ചുകിടക്കുകയായിരുന്നു…


(ബോർഗസ്സും സിൽവിനാ ഒക്കാമ്പോയും കൂടി എഡിറ്റു ചെയ്ത The Book of Fantasy എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്. )

14064191_1388620584500559_6862562655096958067_n

” ദി ബുക്ക് ഓഫ് ഫാന്റസി ” ഡൌൺലോഡ് (english)
ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.  ⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
” The book of fantasy “(english) can be download
from here…⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
docslide.us_borges-jorge-luis-ss-collection-the-book-of-fantasy-pdf

Silvina_Ocampo


കടപ്പാട്: രവികുമാർ വാസുദേവൻ , (download ) http://docslide.us/