നാസിം ഹിക്മെത്ത് – ഇന്നു ഞായറാഴ്ച…

Image result for prison painting

ഇന്നു ഞായറാഴ്ച.
ഇതാദ്യമായി അവരെന്നെ
തടവറയ്ക്കു പുറത്തേക്കിറക്കി.
ജീവിതത്തിലിതാദ്യമായി
ഞാൻ ആകാശം നോക്കിനിന്നു;
ഞാനത്ഭുതപ്പെട്ടു,
എത്രയകലെയാണതെന്ന്,
എത്ര നീലയാണതെന്ന്,
എത്ര വിശാലമാണതെന്ന്.
നിശ്ചേഷ്ടനായി
ഞാൻ നോക്കിനിന്നു,
പിന്നെ ചുമരിൽ ചാരി
ഭക്തിയോടെ ഞാനാ കരിമണ്ണിലിരുന്നു.
ഇപ്പോഴെന്റെ ചിന്തയിലേയില്ല മരണം,
എന്റെ ചിന്തയിലില്ല
സ്വാതന്ത്ര്യം, എന്റെ ഭാര്യയും.
ഭൂമി, സൂര്യൻ, പിന്നെ ഞാനും…
തൃപ്തനാണു ഞാൻ….


വിവർത്തനം : രവികുമാർ വി.


Image result for nazim hikmetനാസിം ഹിക്മെത്ത്, ടർക്കിഷ് കവിയും നോവലിസ്റ്റും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് തുർക്കിയിലെ തടവറകളിൽ കഴിയേണ്ടിവന്ന അദ്ദേഹത്തിനു നിഷ്ടൂരമായ മർദ്ധനങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടിവന്നത്.(painting: Hugo Chávez, Venezuela’s president.)

Advertisements

Author: Jithin

അപരിചിതമായ കാട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവൻ, പിന്നെ പരിചിതമായ നാടിനെ മറന്നവൻ... കാട് പരിചിതമായി... ഒറ്റപ്പെടൽ പ്രണയമായി...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s