ദീദി ദാമോദരൻ – ഗുൽമോഹർ(2008)

” ഒരു കത്തിൽ
നാലുവരി കവിത എഴുതിവച്ചിട്ട്
ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ
റയിൽപാളത്തിലൂടെ നടന്നു…
അവന് അതേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ…………”

ദീദി ദാമോതറിന്റെ  ‘ഗുൽമോഹർ’ എന്ന തിരക്കഥയിൽ നിന്നും ….


ഗുൽമോഹർ (2008)

Advertisements