നെരൂദ- എനിയ്ക്കാർത്തി നിന്റെ ചുണ്ടുകൾക്കായി …

എനിയ്ക്കാർത്തി  നിന്റെ ചുണ്ടുകൾക്കായി , നിന്റെയൊച്ചക്കായി, നിന്റെ മുടിക്കായി.
വിശന്നു നാവിറങ്ങി തെരുവുകളിൽ  ഞാനിര തേടുന്നു.
അപ്പം കൊണ്ടെനിയ്ക്കു പോരാ, ഉദയമെന്നെത്തടയുന്നു,
പകലാകെ ഞാൻ നായാടുന്നു നിന്റെ ചുവടുകളുടെ ദ്രവതാളത്തെ.

എനിക്കു വിശക്കുന്നു  നിന്റെ മിനുസഹാസത്തിനായി,
ഘോരവനത്തിന്റെ നിറം ചേർന്ന നിന്റെ കൈകൾക്കായി,
നിന്റെ വിരൽനഖങ്ങളുടെ വിവർണ്ണരത്നങ്ങൾക്കായി;
എനിയ്ക്കു തിന്നണം ഒരു മുഴുവൻ ബദാമിന്റെ കായ പോലെ നിന്റെ ചർമ്മം.

എനിയ്ക്കു രുചിക്കണം നിന്റെ മുഗ്ധ്മേനിയിൽ പാളുന്ന വെയിൽനാളം,
നിന്നുദ്ധതമുഖത്തെ അധികാരിനാസിക,
എനിയ്ക്കു തിന്നണം നിന്റെ കണ്ണിമകളിൽ മിന്നിമറയുന്ന നിഴലിനെ.

വിശന്നും പൊരിഞ്ഞും സന്ധ്യ മണത്തും ഞാൻ പരതിനടക്കുന്നു,
നിന്നെ, നിന്റെ പൊള്ളുന്ന ചങ്കിനെ നായാടാൻ,
കീത്രാക്കൂവേയുടെ ഊഷരതയിലൊരു പ്യൂമയെപ്പോലെ.

(പ്രണയഗീതകം – 11)

(വിവര്‍ത്തനം: പരിഭാഷ ,രവികുമാര്‍ വി )

Advertisements