മൌലാന ഹസ്രത് മൊഹാനി (ഗസല്‍)- ചുപ്കെ ചുപ്കെ രാത് ദിന്‍….


ചുപ്കെ ചുപ്കെ രാത് ദിന്‍….
ആന്‍സൂ ബഹാന യാദ് ഹെ
ഹംകോ അബ് തക്ആഷികി കാ
വോ സമാന യാദ് ഹെ….

(നിശബ്ദമായി ദിന രാത്രങ്ങളില്‍
കണ്ണീര്‍ പൊഴിച്ചത് ഓര്‍മയുണ്ട്
ഇനിക്കിപ്പോഴും
ആ പ്രണയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓര്‍മയുണ്ട്…………….)

കീംച് ലേനാ വോ മേരാ
പര്‍ദെ കാ കോനാ ദഫ് ദന്‍
ഓര്‍ ദുപ്പട്ടെ സെ തേരാ
വോ മൂ [മുഹ് ] ചുപാന യാദ് ഹെ

(എന്റെ തിരശീലയുടെയറ്റം
പെട്ടന്ന് വലിച്ചിട്ട്
നിന്റെ മുഖം തട്ടത്താല്‍
മറച്ചതും ഓര്‍മയുണ്ട്)

ദോ പഹര്‍ കി ധൂപ് മേം
മേരെ ബുലാനേ കേലിയെ
വോ തേരാ കോത്തെ പേ
നന്ഗെ പാവ് ആനാ യാദ് ഹെ

(ഉച്ച വെയിലിന്റെ തിളക്കത്തില്‍
എന്നെ വിളിക്കാനായി
തട്ടിന്‍ പുറത്തു നഗ്ന പാദയായി
നീ വന്നതും ഓര്‍മയുണ്ട് )

ചുപ്കെ ചുപ്കെ രാത് ദിന്‍
ആന്‍സൂ ബഹാന യാദ് ഹെ
ഹംകോ അബ് തക്ആഷികി കാ
വോ സമാന യാദ് ഹെ

(നിശബ്ദമായി ദിന രാത്രങ്ങളില്‍
കണ്ണീര്‍ പൊഴിച്ചത് ഓര്‍മയുണ്ട്
ഇനിക്കിപ്പോഴും
ആ പ്രണയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓര്‍മയുണ്ട്.)…

രചന: മൌലാന ഹസ്രത് മൊഹാനി
ആലാപനം‌: ഗുലാം അലി


Advertisements