ഷാജഹാന്‍ ഒരുമനയൂര്‍ – ശോകത്തിന്റെ ഏത് അമൃതപ്രവാഹമാണ് …


നയ്യാര നൂർ…….
ശോകത്തിന്റെ ഏത് അമൃതപ്രവാഹമാണ്
നിന്റെ സ്വരങ്ങളുടെ കൂടെപ്പോന്നത് ?
കണ്ണീരുപ്പു തിളങ്ങും പോലെ
കരൾച്ചോരയുടെ കാണാച്ചുവപ്പ് പോലെ
കറുത്ത കാലത്തിൻറെ കരച്ചിൽ പോലെ
അതിലേതു ഭാവം?

പാട്ടുകൾ കൂടോഴിയുന്ന പകലിൽ
പല വർണ്ണങ്ങളിൽ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന വെണ്മയിൽ
താഡനങ്ങളിൽ തിളങ്ങുന്നൊരു പാടുപോലെ
പുഴുക്കുത്തിയ പൂവിൻറെ ശിഷ്ട സുഗന്ധം പോലെ
നീ പാടുന്നതാർക്കാണ് ?

പാട്ട് പെയ്തൊഴിയുന്നില്ല
കാലം പോലെ കണ്ണീരു പോലെ.
ശര റാന്തലുകൾ അണഞ്ഞുപോയെന്നാലും
കേൾവിക്കാർ മരിച്ചു പോയെന്നാലും…………


നയ്യാര നൂര്‍ – പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു ഗായിക.

Advertisements